About Warp

UNITe 2018

Warp supports people in Wales who wish to pursue an artistic practice. We organise activity ranging from peer critique, mentoring and professional development, artist/curator talks, workshops and seminars to trips and social events. Warp also shares information and offers a resource. In these ways Warp provides a critical network for a community within and beyond Wales.

What’s on offer from Warp: 

Warp is open 11am – 5pm Wednesday – Saturday. 

Information: 

Continue reading

An opportunity for artists to create a shared resource for warp / g39.

Do you have a skillset, expertise or a piece of knowledge or research that you want to share with the sector? We are offering fees of £600 to develop shareable resources or guides that can be used now and in the future.

Details: Artists Resource
Eligibility: Wales based/ Welsh artist, any career stage.
Budget: £600.00
Deadline for application: 21/08/2020
Commission Schedule: Autumn 202

Download the Application Pack

 

Mae One-to-Ones yn nôl

Sesiynau am ddim gyda ni, artistiaid gwadd, neu guraduron yw One-to-Ones. Mae pob sesiwn oddeutu 45 munud o hyd, sydd fel arfer digon o amser i ffocysu ar eich prif amcanion. Mae’r sesiynau yn canolbwyntio ar ymarferiad. Mae’n gyfle i drafod gwaith, derbyn adborth a/neu arsylliadau ac mae’n gallu cynnig seinfwrdd ar gyfer syniadau. Rydym yn ceisio eich paru ac artistiaid fel bod y sesiynau o fudd i chi. I alluogi hyn rydym yn gofyn i chi anfon ychydig mwy o wybodaeth atom ni.

Mae’r sesiynau yn gyfyngedig, ond mae’n rhywbeth bydd yn digwydd yn fisol.

Ar hyn o bryd rydym yn cynnig y cyfle i wneud cais am sesiwn One-to-One gydag un o’r artistiaid a’r curaduron gwadd hyn:

 • Emma Cousin. Dyddiad y sesiwn: 31ain Gorffennaf 2020. Dyddiad cau ar gyfer mynegi diddordeb: 29ain Gorffennaf
 • Noëmi Lakmaier. Dyddiad y sesiwn: 6ed Awst 2020. Dyddiad cau ar gyfer mynegi diddordeb 31ain Gorffennaf
 • Shiri Shalmy. Dyddiad y sesiwn:  7fed a 10fed Awst 2020. Dyddiad cau ar gyfer mynegi diddordeb : 5ed Awst 2020
 • Mae mwy o wybodaeth am yr artistiaid gwadd a’r curaduron i’w gweld isod, fe’ch gwahoddir i ddarllen am bob gwestai i helpu i lywio’ch dewis. Mae 4 slot ar gael i bob gwestai

  I wneud cais am slot llenwch y ffurflen yma. Cofiwch nodi pwy hoffech weld ac anfonwch ddisgrifiad bras o’ch ymarferiad, datganiad am y brif beth hoffech gymryd o’r sesiwn ac enghreifftiau o’ch gwaith neu ddolenni yn cyfeirio ato. Hefyd, gadewch i ni wybod os oes anghenion mynediad gyda chi. Nodwch ddyddiadau cau ar gyfer pob sesiwn hefyd.

  Am yr artistiaid gwadd a’r curaduron

  Continue reading

  One – to – Ones are back

  One-to-Ones are free sessions with us or visiting artists or curators. Each session is around 45minutes long, which is usually long enough to focus on your main aims. The sessions centre on practice. It is a chance to discuss work, gain feedback and / or observations and it can offer a sounding board for ideas. We always try to match artists so that you get the most out of the session, to do that we ask that you send us a bit more information.

  While sessions are limited, this is something that we will be doing each month.

  We are currently offering the opportuntiy to apply for a one-to-one session with one of these guest artists and curators:

  • Emma Cousin. Session date: 31st July 2020. Deadline for expression of interest: 29th July
  • Noëmi Lakmaier. Session date: Thursday 6th August 2020. Deadline for expression of interest: 31st July
  • Shiri Shalmy. Session dates: Friday 7th and Monday 10th August 2020
   Deadline for expression of interest: 5th August 2020

  More information about the guest artists and curators can be found below, you’re invited to read about each guest to help inform your selection. There are 4 slots available per guest.

  To apply for a slot please submit the completed form here. Remember to tell us who you want to see and send a brief description of practice, a statement about the main thing you want to get out of the session and some examples of work or links to it. Also let us know if you have any access requirements. And remember to check the deadlines for each session.

  About the guest artists and curators Continue reading

  Restless Practice: Plugged In

  Lab ymchwil ar-lein yw Plugged In. Mae’n uno artistiaid traws ddisgyblaeth i adlewyrchu ar eu prosesau creadigol ac i fagu gwaith newydd drwy; archwilio offer digidol, cydweithrediadau o bell a chysylltiadau rhwng symudoldeb corfforol/digidol.

  Yr artistiaid / ymchwilwyr a’r sefydliadau sy’n cymryd rhan yw Sam Carvosso, Fuji Hoffman, Teddy Hunter, and Marianne Vieulès. The project also works with Kultivera (Sweden) and g39 (Wales).

  Mae Restless Practice yn brosiect ymchwil sy’n cael ei rhedeg gan ddwy artist Site Sit (Lauren Heckler + Sophie Lindsey) oedd am gael ei gynnal yn llyfrgell g39 cyn i’r amgylchiadau newid. Rydym wedi bod yn gweithio gyda’r ddwy i raglennu’r prosiect tu allan i’r llyfrgell.Mae’n archwilio ecoleg cynhyrchiant o fewn ymarferiad artistig, i grybwyll pa adnoddau, rhwydwaith mewnol a chysylltiadau sy’n angenrheidiol ar gyfer i ymarferiad cludadwy a safle ymatebol fod yn wir gynialadwy.

  //

  Restless Practice: Plugged in is an online research lab that brings cross disciplinary artists together to reflect on their creative processes and develop new work through; exploring digital tools, long-distance collaborations and relationships between physical/digital mobility.

  The artists/ researchers and organisations participating in this strand are Sam Carvosso, Fuji Hoffman, Teddy Hunter, and Marianne Vieulès. The project also works with Kultivera (Sweden) and g39 (Wales).

  Restless Practice is an on-going research project led by artist duo Site Sit (Lauren Heckler + Sophie Lindsey). It examines the ecology of productivity within artistic practice, to consider what resources, infrastructure and relationships are necessary for a portable, site responsive practice to be truly sustainable.

  Rosalie Schweiker – Sgwrs Artist

  Yn cael ei gynnal gan g39 a’r artist ar Zoom

  Dydd Gwener 8fed o Fai 6pm – 7pm

  Wedi ei rhaglennu i’w gyflwyno’n bersonol yn wreiddiol, mae Rosalie Schweiker wedi datblygu dull newydd o gyflwyno sgwrs yn ystod y rhuthr i symud ar-lein. Rydym wrth ein boddau cael croesawu Rosalie yma ar gyfer ein digwyddiad cyhoeddus cyntaf ers i ni gau ein drysau ym mis Mawrth o ganlyniad i’r pandemig Coronafeirws. www.rosalieschweiker.info

  Ymunwch â Rosalie ar gyfer sgwrs Zoom awr o hyd, gydag ymyrraeth ar gyfer ychydig o ymarferiadau ymestyn gan Leonie Cronin. Disgwyliwch ystyriaeth ysgafn am yr hyn sy’n digwydd yn y celfyddydau ar hyn o bryd, hanesion torcalonnus o waith sydd wedi peidio â bod a rhai datblygiadau cyffrous ar gyfer gweithwyr y celfyddydau.

  Am ddim.

  Mae angen archebu lle. Ymunwch â’r sgwrs ar Eventbrite: https://www.eventbrite.co.uk/e/104041183982

   

  Rosalie Schweiker – Artist Talk

  Image credit: Rosalie Schweiker

  Hosted by g39 and the artist on Zoom

  Friday 8th May 6pm – 7pm

  Originally programmed to be delivered in person, Rosalie Schweiker has developed a new approach to delivering a talk during  the rush to move online. This is our first public event since we closed our doors in March in response to the Coronavirus pandemic and we are delighted to be hosting http://rosalieschweiker.info

  Join Rosalie for a one-hour Zoom talk, interrupted by a few stretching exercises with Leonie Cronin. Expect some not very deep thoughts on what is happening in the arts right now, harrowing tales of now-defunct works plus a few new exciting developments for cultural workers.

  Free.

  Booking required. Book to join the talk at Eventbrite: https://www.eventbrite.co.uk/e/104041183982

   

  Diweddariad Coronafirws / Coronavirus update

  g39 a Warp ar gau nes bydd rhybudd pellach //

  g39 and Warp are closed until further notice.

  In response to increasing concerns about the spread of Covid-19 (coronavirus), and in order to protect the health and wellbeing of staff, visitors and volunteers, g39 has closed in Cardiff until further notice.

  We have implemented a homeworking policy and will be following Government advice and recommendations in terms of future working practices. It is our intention to reopen as soon as possible and to offer access to exhibitions, our library and other facilities in due course.

  Please check our website and social media channels for updates, and keep safe and healthy in these challenging times.

  Mewn ymateb i bryderon cynyddol ynghylch lledaeniad Covid-19 (coronafirws), ac er mwyn amddiffyn iechyd a lles staff, ymwelwyr a gwirfoddolwyr, mae Warp a g39 wedi cau yng Nghaerdydd nes bydd rhybudd pellach.

  Rydym wedi gweithredu polisi gwaith cartref a byddwn yn dilyn cyngor ac argymhellion y Llywodraeth o ran arferion gwaith yn y dyfodol. Ein bwriad yw ailagor cyn gynted â phosibl a chynnig mynediad i arddangosfeydd, ein llyfrgell a chyfleusterau eraill maes o law.

  Edrychwch ar ein gwefan a’n sianeli cyfryngau cymdeithasol i gael diweddariadau, a chadwch yn ddiogel ac yn iach yn yr amseroedd heriol hyn.

  
  

  Continue reading

  Coronavirus Update g39 and Warp are closed until further notice. // Diweddaraf am y Coronafeirws g39 / warp Mae g39 a Warp ar gau am gyfnod amhenodol.

  In response to increasing concerns about the spread of Covid-19 (coronavirus), and in order to protect the health and wellbeing of staff, visitors and volunteers, g39 has closed in Cardiff until further notice.

  We have implemented a homeworking policy and will be following Government advice and recommendations in terms of future working practices. It is our intention to reopen as soon as possible and to offer access to exhibitions, our library and other facilities in due course.

  Please check our website and social media channels for updates, and keep safe and healthy in these challenging times.

   

  Mewn ymateb i bryderon cynyddol am ledaeniad Covid-19 (coronafeirws), ac er mwyn diogelu iechyd a lles staff, ymwelwyr a gwirfoddolwyr, mae g39 wedi cau ei oriel a’i swyddfeydd yng Nghaerdydd am gyfnod amhenodol.

  Rydym wedi cychwyn polisi o weithio o adref a byddwn yn dilyn cyngor ac argymhelliad y Llywodraeth yn nhermau arferion gweithio yn y dyfodol. Ein bwriad yw ailagor gynted ag y bo modd a chynnig mynediad i arddangosfeydd, ein llyfrgell a chyfleusterau eraill maes o law.

  Gwiriwch ein gwefan a’r sianelau cyfryngau cymdeithasol i weld yr wybodaeth ddiweddaraf, a chadwch yn ddiogel ac iach yn ystod y cyfnod heriol hwn.

  Breakfast Club x RAT TRAP // Clwb Brecwast x RAT TRAP- g39

  Have a natter and nibble on some nourishing foods that are commonly consumed at breakfast with RAT TRAP every Saturday morning from 10am. It’s free and (we like to think) fun as we’ve put together some workshoppy activities to keep you entertained and start your weekend off right. 

  Breakfast Club: Say something in “International Art Welsh” 

  Learn how to say things like: “As momentary forms become transformed through emergent and academic practice, the viewer is left with an epitaph for the limits of our future” BUT IN WELSH. OMG.
  Saturday 29th February 2020, 10am-12pm

  Breakfast Club: Ecsgwisit Corps

  A technique invented by surrealists and perfected by RAT TRAP and friends.
  Saturday 7th March 2020, 10am-12pm

  Breakfast Club: Cardiff Cuts

  Idealistic design for a shithole. Please arrive with a wheelbarrow full of enthusiasm and we’ll supply the collage materials.
  Saturday 14th March 2020, 10am-12pm

  Breakfast Club: The Life Hacks Verdict 

  Can you really learn how to be friends with a furby, fold your laundry properly, make cheese on toast and play the piano while lying in bed with a cup of tea in your lap and only wearing one sock?
  Saturday 21st March 2020, 10am-12pm

   

  Bob bore Sadwrn o 10yb bydd cyfle i gael tamaid a chlonc dros fwyd brecwast-aidd (Yep, newydd ‘neud gair i fyny). Mae’n rhad ac am ddim ac (rydyn ni’n hoffi meddwl) yn hwyliog dros ben gan ein bod ni wedi llunio llu o weithgareddau i’ch diddanu ac i ddechrau eich penwythnos hefo bang! 

  Clwb Brecwast: Dywedwch rywbeth yn “International Art Welsh”

  Dysgwch sut i ddweud pethau fel: “As momentary forms become transformed through emergent and academic practice, the viewer is left with an epitaph for the limits of our future” OND YN GYMRAEG. OMG.
  Dydd Sadwrn 29ain Mis Chwefror 2020, 10yb-12yp

  Clwb Brecwast: Ecsgwisit Corps

  Techneg a ddyfeisiwyd gan swrrealwyr ac a berffeithiwyd gan griw RAT TRAP a’u ffrindiau.
  Dydd Sadwrn 7fed Mis Mawrth 2020, 10yb-12yp

  Clwb Brecwast: Cyts Caerdydd

  Dyluniadau delfrydol ar gyfer shithole. Os gwelwch yn dda dewch yn llu gyda berfa yn llawn brwdfrydedd ac os cofiwn deuwn ni â’r deunyddiau collage.
  Dydd Sadwrn 14eg Mis Mawrth 2020, 10yb-12yp

  Clwb Brecwast: Haciau Bywyd ayyb

  A allwn ni wir ddysgu sut i fod yn ffrindiau gyda furby, plygu’ch dillad golchi yn iawn, gwneud caws ar dost a chwarae’r piano i gyd o gynhesrwydd eich gwely? Gyda phaned o de yn eich glin a gwisgo un hosan yn unig?
  Dydd Sadwrn 21st Mis Mawrth 2020, 10yb-12yp