About Warp

UNITe 2018

Warp supports people in Wales who wish to pursue an artistic practice. We organise activity ranging from peer critique, mentoring and professional development, artist/curator talks, workshops and seminars to trips and social events. Warp also shares information and offers a resource. In these ways Warp provides a critical network for a community within and beyond Wales.

What’s on offer from Warp: 

Warp is open 11am – 5pm Wednesday – Saturday. 

Information: 

  • The Warp monthly e-bulletin contains information on news and events from Warp and g39 as well as opportunities, shows and events at other venues around Wales and the UK. To receive our bulletin sign up as An Artist via our online form

Resources: Continue reading

Breakfast Club x RAT TRAP // Clwb Brecwast x RAT TRAP- g39

Have a natter and nibble on some nourishing foods that are commonly consumed at breakfast with RAT TRAP every Saturday morning from 10am. It’s free and (we like to think) fun as we’ve put together some workshoppy activities to keep you entertained and start your weekend off right. 

Breakfast Club: Say something in “International Art Welsh” 

Learn how to say things like: “As momentary forms become transformed through emergent and academic practice, the viewer is left with an epitaph for the limits of our future” BUT IN WELSH. OMG.
Saturday 29th February 2020, 10am-12pm

Breakfast Club: Ecsgwisit Corps

A technique invented by surrealists and perfected by RAT TRAP and friends.
Saturday 7th March 2020, 10am-12pm

Breakfast Club: Cardiff Cuts

Idealistic design for a shithole. Please arrive with a wheelbarrow full of enthusiasm and we’ll supply the collage materials.
Saturday 14th March 2020, 10am-12pm

Breakfast Club: The Life Hacks Verdict 

Can you really learn how to be friends with a furby, fold your laundry properly, make cheese on toast and play the piano while lying in bed with a cup of tea in your lap and only wearing one sock?
Saturday 21st March 2020, 10am-12pm

 

Bob bore Sadwrn o 10yb bydd cyfle i gael tamaid a chlonc dros fwyd brecwast-aidd (Yep, newydd ‘neud gair i fyny). Mae’n rhad ac am ddim ac (rydyn ni’n hoffi meddwl) yn hwyliog dros ben gan ein bod ni wedi llunio llu o weithgareddau i’ch diddanu ac i ddechrau eich penwythnos hefo bang! 

Clwb Brecwast: Dywedwch rywbeth yn “International Art Welsh”

Dysgwch sut i ddweud pethau fel: “As momentary forms become transformed through emergent and academic practice, the viewer is left with an epitaph for the limits of our future” OND YN GYMRAEG. OMG.
Dydd Sadwrn 29ain Mis Chwefror 2020, 10yb-12yp

Clwb Brecwast: Ecsgwisit Corps

Techneg a ddyfeisiwyd gan swrrealwyr ac a berffeithiwyd gan griw RAT TRAP a’u ffrindiau.
Dydd Sadwrn 7fed Mis Mawrth 2020, 10yb-12yp

Clwb Brecwast: Cyts Caerdydd

Dyluniadau delfrydol ar gyfer shithole. Os gwelwch yn dda dewch yn llu gyda berfa yn llawn brwdfrydedd ac os cofiwn deuwn ni â’r deunyddiau collage.
Dydd Sadwrn 14eg Mis Mawrth 2020, 10yb-12yp

Clwb Brecwast: Haciau Bywyd ayyb

A allwn ni wir ddysgu sut i fod yn ffrindiau gyda furby, plygu’ch dillad golchi yn iawn, gwneud caws ar dost a chwarae’r piano i gyd o gynhesrwydd eich gwely? Gyda phaned o de yn eich glin a gwisgo un hosan yn unig?
Dydd Sadwrn 21st Mis Mawrth 2020, 10yb-12yp

Artist Talk: Daniel Trivedy

6 December
Open from 6pm, talk starts at 6:30pm

Recent Eisteddfod Gold Medal winner Daniel Trivedy will talk about his practice and research processes.
‘I am interested in our psychological relationship to each other. What are the origins, ramifications and consequences of these relationships? How are these relationships changing in an increasingly connected world where people have different views of the future? Fundamentally, I am interested in the glue that holds us together but also that which keeps us apart.’

Warp Workshop – Writing Applications

4th December
2pm – 5pm

A seminar on ‘writing applications’ for opportunities. We want to think about structure of information, writing clearly, ambition and confidence, and a little about work examples. There are no perfect answers, and all opportunities are different, but we can all learn something from sharing ideas, approaches and experience.
This event is for artists and curators at any career stage.
Places are limited (20 max). Booking essential.
Booking details coming soon…

Artist Talk: Bryony Gillard

29th November
Open from 6pm, talk starts at 6:30pm

Bryony Gillard will present her multifaceted practice situated between writing, performance, video and exhibition making.
‘…my work attempts to create a space for genealogies of Feminist practice that are allusive, messy and entangled in contemporary concerns.’

Soup Group // Grwp Cawl

Join us on a Saturday afternoon for a warming soup, a cuppa and a chance to chat about anything and everything with new and old friends! Anyone welcome!

12pm -2pm // 12yp – 2yp

Cyfle: Interniaeth Warp

Carwyn Evans, installation shot

Mae g39 wedi cyflogi 18 Intern Warp ers 2008. Mae’r rôl yn hanfodol i gefnogi Rhaglen Datblygu Proffesiynol Warp. Mae’n rhoi ychydig o brofiad i weithwyr celfyddydol proffesiynol ar ddechrau eu gyrfa i weithio gyda sefydliad celfyddydol (boed hynny’n wirfoddol neu’n gyflogedig). Byddant yn cael cyfle i ddatblygu eu sgiliau ymhellach drwy hyfforddiant ac ymgysylltiad uniongyrchol â’r sector. Mae’r rôl yn agored i artistiaid sy’n ymarfer a hefyd i’r rhai sy’n gobeithio adeiladu gyrfa fel gweithiwr proffesiynol celfyddydol. Mae gwybodaeth a dealltwriaeth o gelf gyfoes yn hanfodol.

Cyflog: Cynigir y swydd yn y gyfradd Real Living Wage: £ 18,252 p / a – pro rata ar ddau ddiwrnod yr wythnos (0.4 wte)

Cyfnod Cyflogaeth: Cynigir y swydd fel contract tymor penodol am 6 mis o diwedd mis Medi 2019 i diwedd mis Mawrth 2020.

Dyddiad cau: Dydd Sul 18 Awst 2019 am 11.59pm

Rhaid i’r cais gyrraedd erbyn y dyddiad cau

Cynhelir cyfweliadau ar: Dydd Mercher 11 Medi 2019

I YMGEISIO trwy’r ffurflen ar-lein cliciwch yma  Continue reading

Opportunity: Warp Internship

Carwyn Evans, installation shot

Since 2008 g39 has employed 18 Warp Interns. The role is vital in supporting Warp’s Professional Development Programme. It offers early career arts professionals with some experience with an arts organisation (whether voluntary or employed) a chance to develop their skills further through training and direct engagement with the sector. It is open to visual arts practitioners and those hoping to build a career as an arts professional. Knowledge and understanding of contemporary art are essential.

Salary: The post is offered at The Real Living Wage rate.  £18,252 p/a – pro rata at two days per week (0.4 wte)

Employment Period: The job is offered as a fixed term contract for 6 months from end-September 2019 to end-March 2020

Deadline date for receipt of applications: Sunday 18th August 2019 at 11.59pm

The application must arrive by the deadline

Interviews will take place on: Wednesday 11th September 2019

TO APPLY via the online form click here

We welcome applications from people irrespective of disability, gender, sexual orientation, marital status, family responsibility, age, race, ethnic origin, nationality (subject to issue of work permit where required), trade union membership and activity, political or religious beliefs. 

Please contact us if you want to receive this form/ apply in a different format (eg paper format or large print version) get in touch by email: sam@g39.org or telephone 02920 473633. Also contact us if you have any questions regarding this application process or accessibility at g39 and we will be happy to discuss more suitable alternatives with you.

N.B. Due to the nature of funding current undergraduate students are not eligible to apply for this position.

Cymrodoriaeth g39

Rydym yn falch o gyhoeddi bod ceisiadau’n cael eu gwahodd i fod yn rhan o’r ail garfan o Gymrodoriaeth g39.

Rhaglen 2 flynedd ar gyfer artistiaid, gyda chefnogaeth Rhaglen Artistiaid Freelands.

Blwyddyn 1: Ebrill – Medi 2020

Blwyddyn 2: Dyddiadau i’w cadarnhau

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw: 5 Awst 2019

Menter yw Cymrodoriaeth g39 sy’n meithrin, ehangu ac yn cryfhau grŵp cyfoed o artistiaid dros raglen bum mlynedd. Mae’n ffurfio rhan o Raglen Artistiaid Freelands ochr yn ochr â mentrau cyfwerth a drefnir gan PS2 (Paragon Studios/Project Space) ym Melfast, Oriel Site yn Sheffield, ac Oriel Talbot Rice ym Mhrifysgol Caeredin.

Cyfle

Dyma gyfle datblygu i artistiaid ar ddechrau eu gyrfa gymryd rhan mewn rhaglen o ddatblygiad artistig, gyda chymorth curadurol ac ymarferol gan g39. Ar gyfer pob carfan, bydd pum artist yn cael ei ddewis i gymryd rhan mewn rhaglen 12 mis strwythuredig sy’n cynnwys ymarfer mewn stiwdio a chynnal gwaith ymchwil hunangyfeiriedig yn g39 dros gyfnod o ddwy flynedd.

Bydd y Gymrodoriaeth yn cynnwys cyfres ddwys o weithdai a hyfforddiant, amser cyswllt gyda mentoriaid, artistiaid sy’n ymweld, curaduron a staff g39. Byddwn hefyd yn trefnu siaradwyr gwadd a darlithoedd, sesiynau grŵp ar gyfer cael beirniadaeth gan gyfoedion, diwrnodau cwrdd i ffwrdd, ymweliadau ymchwil, cyfleoedd rhwydweithio o bell a gweithgareddau cymdeithasol. Yn ogystal, bydd Rhaglen Artistiaid Freelands hefyd yn trefnu symposiwm blynyddol ac arddangosfa i bob un a gymerodd ran ar ddiwedd pob carfan ddwy flynedd. Erbyn diwedd y rhaglen, bydd 20 o artistiaid wedi cymryd rhan yng Nghymrodoriaeth g39.

I gael manylion llawn am y cyfle, y meini prawf ac am wybodaeth ar sut i wneud cais, lawrlwythwch a darllenwch yn ofalus y Ddogfen Allgymorth Cymrodoriaeth