MAY BULLETIN / BWLETIN MAI

May Bulletin // Bwletin Mai

Mai 2018

Shwmae?! ‘Dwi wedi bod yn gweithio fel intern WARP ers mis bellach, felly mae’n hen bryd i mi gyflwyno fy hun.

Helo, Elin Meredydd ydw i!

Tra ‘dwi wedi bod yn darganfod fy nhraed yma mae ‘na lwythi wedi bod yn digwydd yma yn G39. Mi fynychodd bron i 200 o bobl agoriad Sightseers ‘chydig wythnosau yn ol a hyd at 100 o bobl agoriad Rejoinders wythnos diwethaf. Cawsom ymweliad gan Holly Davey yn sgwrsio hefo Ellen Mara de Wachter ar gyfer lawnsiad ei llyfr a sgwrs gan Louise Bristow. Prysur de! Mi oedd y Clwb Brecwast yn hynod o arbennig bore ‘ma gyda Rujuta Rao un o artistiaid Rejoinders yma yn coginio brecwast wedi ysbrydoli gan India i ni tra yr oeddem ni’n torheulo yn yr haul.

Ond nid dyna ddiwedd yr hwyl a sbri! Ma’ ‘na ddigon o ddigwyddiadau eraill wedi ei gynllunio i chi. Drychwch isod!

Tan y bwletin nesaf…

Elin

I have been the WARP intern for just over a month now so I thought it was about time I introduced  myself.

Hey, I’m Elin Meredydd!

While I’ve been finding my feet there have been a ton of events here at G39. Almost 200 people visited us on the opening evening of Sightseers a few weeks ago and up to a 100 came to the Rejoinders opening evening last week. Phowaar! Holly Davey was here in conversation with Ellen Mara De Wachter for the launch of her new artist book and Louise Bristow came to do a talk. Busy, busy, busy! This morning was a very special Breakfast Club with artist Rujuta Rao from the Rejoinders show cooking us an India inspired meal while we all basked in the sun. Delicious!

But that’s not the end of our busy period here at G39 as we have plenty more things in store for you…

Have a look down there!

Elin

 

 

///////////////////////////////////////////////

 

Badge making Breakfast Club //

Clwb Brecwast Bathodynnau

breakfast_club_web.jpg

Dydd Sadwrn Mai 26ain / Saturday May 26th

o 10yb // from 10am

Dewch draw i rhoi help llaw yn ein paratoadau ar gyfer Art Car Bootique yn Chapter tra’n sgwrsio dros baned neu ddwy. Mi fyddwn ni’n creu bathodynnau arbennig G39 er mwyn eu dosbarthu yn yr wyl ar y 27ain o Fai.

Come over and join

 

us in our preparations for Art Car Bootique in Chapter while sipping on a cuppa or two. We’ll be creating special G39 badges to share at the event in Chapter the following day, 27th of May.

///////////////////////////////////////////////

G39 at ART CAR BOOTIQUE

web banner_0.jpg

AM DDIM / FREE Mai 27ain / May 27th

Dewch draw i’n gweld ni yn Art Car Bootique.

 

Mae Chapter a Something Creatives yn falch iawn o gyflwyno Art Car Bootique eleni — #FFUGNEWYDDION!

Ers ei sefydlu yn 2011, bu’r digwyddiad hwn, sy’n gymysgedd eclectig ac ecsentrig o gelfyddyd, perffo

 

rmiadau, bwyd stryd ardderchog, cerddoriaeth, ffasiwn ‘vintage’ a phrosiectau wedi’u curadu, yn ddathliad egnïol o gymuned greadigol de Cymru. O 11am tan 6pm, bydd ein maes parcio yn cael ei drawsnewid yn ffair bentref seicedelig – bydd mwy na 70 o stondinau i, chi eu mwynhau ynghyd â cherddoriaeth fyw a pherfformiadau ar y llwyfan.

 • 12–6pm (y tu allan yn y maes parcio)
 • 6–11.30pm (yn y Caffi Bar)

Come and see us at Chapter’s ART CAR BOOTIQUE

Chapter and Something Creatives are pleased to announce this year’s Art Car Bootique — #FAKENEWS

Established in 2011, the Art Car Bootique is an eclectic and eccentric mix of artist projects and performances, live music, delicious street food and vintage fashion, celebrating the very best of South Wales’ creative community. From midday until 6pm our car park is transformed into a psychedelic village fete, jam-packed with over 70

 

pitches for you to explore and enjoy and live music and performances on stage.

 • 12–6pm (outside in the car park)
 • 6–11.30pm (in the Caffi Bar)

 

artcarbootique.com

 

 

 

///////////////////////////////////////////////

Sightseers

 

Ella Photo32_29A

g39 has been working with the group of artists, writers and curators who were invigilators for James Richards’exhibtion Music for the gift as part of the venice Bienalle. They have been immersed in the show, speaking to visitors, and locals, responding to the culture, language, history, the city of Venice, James’ show and the other Biennale exhibitions.
This exciting group of artists and curators will show in an exhibition which questions the conventions of the group exhibition.

James Cocks, Rory Duckhouse, Beth Elen Roberts, Bob Gelsthorpe, Anna Grace Rogers, Emily Hartless, Mark Hicken, Heledd Jones, Ella Jones, Gweni Llwyd, Stevie Mackinnon Smith, Angela Magee, Elin Meredydd & Adam Farrugia White, AJ Stockwell, Rhian Sullivan, Amy Treharne, Helena Turgel, Thomas Williams

 

28 April / Ebrill – 2 June/ Mehefin, 11am-5pm Mercher – Sadwrn / Wed to Sat

Rejoinders

Salik Ansari <i>Buddhi ke baal wala</i> 2018

Salik Ansari Buddhi ke baal wala 2018

AJ STOCKWELL, DHRUV JANI, DR JONATHAN PRIOR, FERN THOMAS
KATCONA DESIGN CELL, NEASA TERRY, RUJUTA RAO, SALIK ANSARI
PRODUCED BY: JESS MATHEWS, MELISSA HINKIN
PROJECT PARTNERS: CONA FOUNDATION

The Rejoinders is a research network between Wales and India, exploring collaborative process. It is an investigative, experimental curatorial project. The research group is formed of creative and critical collaborators with diverse practices and a common interest in exchange.

The Rejoinders is part of the UK / India Year of Culture 2017, partnered with CONA Foundation, Mumbai, and supported the University of Worcester.

12/05/2018 – 02/06/2018

WED-SAT / MERCHER – SADWRN

11.00 – 17.00

 

 

///////////////////////////////////////////////

Antiuniversity Frunch

Dydd Gwener 15 Mehefin/ Friday 15th June 2018
1pm-3pm
at g39, Oxford Street, Roath, Cardiff CF24 3DT
Am ddim / Free
Ar ddydd Gwener mae aelodau staff g39 yn cymryd eu tro i goginio ar gyfer ei gilydd a bwyta gyda’i gilydd, ‘da ni’n ei alw fo’n ‘Frunch’ (Friday – lunch ). Mae’n ffordd anffurfiol ac ymlaciol i ni feithrin sgwrs y tu hwnt i drafodaethau sy’n gysylltiedig â gwaith a chadw mewn cysylltiad â’r hyn y mae ein cydweithwyr yn ymwneud â hwy y tu hwnt i’n sefydliad. Mae Antiuniversity Frunch yn eich gwahodd i ymuno â ni mewn sgwrs wrth baratoi a rhannu bwyd, i siarad am bwysigrwydd y math hwn o weithgaredd o fewn sefydliadau.
Mae’r digwyddiad yn rhad ac am ddim ond mae archebu’n hanfodol. I archebu Frunch ewch i’n tudalen Eventbrite Eventbrite page. Mae uchafswm o 15 o leoedd ar gael ar sail y cyntaf i’r felin.
On Fridays g39 staff members take it in turn to cook for each other and eat together, we call it Frunch (Friday-lunch). It is an informal and relaxed way for us to foster conversation beyond work related discussions and keep in touch with what our colleagues are involved with beyond our organisation. Antiuniversity Frunch invites you to join us in conversation while preparing and sharing food, to talk about the importance of this type of activity within organisations.

The event is free but booking is essential. To book Frunch go to our Eventbrite page.
There are a maximum of 15 places allocated on a first come first serve basis.

This event is part of the Antiuniversity Now festival 9-15 June 2018 See the full programme on www.antiuniversity.org
By signing up to this event you will be added to the Antiuniversity mailing list. To opt out please email antiuniversitynow@gmail.com

//////////////////////////////////////////////

Cyfleoedd / Opportunities

WAL PAWB 2019

 

IMG_1336.jpg

Cyllideb o £5000 i arlunydd greu chwech o weithiau celf 2D
mawr.

Mae Tŷ Pawb yn chwilio am gynigion ar gyfer ail rownd cyfres
comisiwn blynyddol o fewn y ganolfan gymunedol ddiwylliannol
newydd yn Wrecsam.

///

£5000 budget for artist to produce six large scale 2D artworks.

Tŷ Pawb is seeking proposals for the second round of an annual
commission series within the new cultural community centre in
Wrexham.

Mwy o wybodaeth // Further information

///////////////////////////////////////////////

Argymhellion / Recommended

 

Chris Alton, Crudely Plucking the Strings (detail), digital image, 2018. Image courtsey the artist _ 1

Spit & Sawdust Billboard Commission: Chris Alton

Launch May 10 7PM-9PM

9th December – 27th January

Spit & Sawdust, Cardiff

More Information

 

Untitled-1_2
James Richards: Migratory Motor Complex
Until May 26
Chapter Arts center

481d2cfb278c92d72ca437cd996e5958.jpg

Clare Barclay: Deep Spoils

24 March – 2 June

Mission Gallery

More information

///////////////////////////////////////////////

Gwirfoddolwyr WARP Volunteers

Galw am wirfoddolwyr!! Call out for volunteers!!

Cymrwch ran yn uniongyrchol â’ch cymuned gelf leol a chael profiad gwerthfawr o wirfoddoli yn g39!

Oes gennych ddiwrnod rhydd i helpu gyda ein dyletswyddau yn ystod ein arddangosfeydd presennol? Pam na rowch law inni yn yr oriel? Cysylltwch â fi drwy yrru ebost at warpintern@gmail.com gyda’ch argaeledd a byddaf yn eich rhoi i mewn i’r calendr

Gallwch wneud diwrnod llawn neu hanner diwrnod (11am i 2pm neu 2pm tan 5pm). Ac, gallwn ad-dalu am deithio hyd at £ 5 am ddiwrnod llawn neu hanner, ac yn eich ad-dalu am ginio hyd at £ 5 am ddiwrnod llawn.
Os oes gennych ddiddordeb mewn helpu i fod yn wirfoddolwr ac am gael eich rhoi ar ein rhestr bostio gwirfoddolwyr, cliciwch.

Get involved directly with your local art community and gain valuable experience volunteering at g39!

Do you have a day free to help with front of house duties during the running of our current exhibitions Rejoinders and Sightseers ? Why not come give us a hand in the gallery. Contact me at warpintern@gmail.com with your availability and I’ll put you into the calendar

As always, we can do a full day or a half day (11am to 2pm or 2pm till 5pm). And, we can reimburse for travel up to £5 for a full or half day, and reimburse you for lunch up to £5 for a full day.
If interested in helping being a volunteer and want to be put on our volunteer mailing list, just click.

Cofiwch ein dilyn // Don’t forget you can follow us on
Twitter >>
Facebook >>
website >>

g39 Oxford St,
CARDIFF CF24 3DT
Telephone +44 (0) 29 2047 3633
post@g39.org
opening times – 11-5pm Wednesday to Saturday

 

Antiuniversity Frunch

Friday 15th June 2018
1pm-3pm
at g39, Oxford Street, Roath, Cardiff CF24 3DT
Free

On Fridays g39 staff members take it in turn to cook for each other and eat together, we call it Frunch (Friday-lunch). It is an informal and relaxed way for us to foster conversation beyond work related discussions and keep in touch with what our colleagues are involved with beyond our organisation. Antiuniversity Frunch invites you to join us in conversation while preparing and sharing food, to talk about the importance of this type of activity within organisations.

The event is free but booking is essential. To book Frunch go to our Eventbrite page.
There are a maximum of 15 places allocated on a first come first serve basis.

This event is part of the Antiuniversity Now festival 9-15 June 2018 See the full programme on www.antiuniversity.org
By signing up to this event you will be added to the Antiuniversity mailing list. To opt out please email antiuniversitynow@gmail.com

Rejoinders does Breakfast Club

Screen Shot 2018-05-16 at 16.37.33

Ymunwch hefo ni fore Sadwrn am Clwb Brecwast arbenning iawn gyda artist ‘Rejoinders’ Rujuta Rao. O 10yb mi fyddwn ni’n mwynhau bwydydd wedi ysbrydoli gan India.

Cyfle perffaith i weld y ddwy sioe yn adeilad G39 ac i holi’r artis am ei gwaith a’i phroses pan yn paratoi am sioe Rejoinders. Dewch draw da chi!

 

Join us on Saturday morning for a very special Breakfast Club inspired by the foods of India with Rejoinders artist Rujuta Rao from 10am onwards…

It’s the perfect opportunity to see both shows at G39 and to ask Rujuta Rao about her practice and process while preparing for Rejoinders. You’re not going to want to miss it!

 

Artist talk: Louise Bristow

EnergyRitualRGB                                 Photo credit Bernard G Mills

G39

Wednesday 2nd May 2018

6pm

Brighton based artist, Louise Bristow, works primarily in painting and printmaking. Her working process involves making intricate 3-dimensional models of real and imagined architectural forms combined with collage elements to form tabletop arrangements in her studio. These scenes become the starting point for her paintings.

Louise has had solo shows in Permanent Gallery, Brighton, Laura Mars Group, Berlin and most recently at Oriel Davies, Newtown, Wales.

She helped set up and run a group studio called Maze, and later joined Phoenix Brighton, where she continues to be based. Alongside her studio practice she has worked widely in education, as a tutor and workshop facilitator, and currently works as a freelance art handler.

Breakfast Club

Saturday / Dydd Sadwrn    28/04/18

10 am/yb – 12 pm/yp

Join us for Breakfast Club tomorrow morning for some breakfast treats and a nice cup of tea amongst friends. It’ll be a chance to see the new Sightseers show and hang out with me (the new intern)! Holly Davey will be here at 2pm in-conversation with Ellen Mara De Wachter for the launch of her new publication.

See you there!

 

Ymunwch hefo ni bore ‘fory am baned a ‘chydig o ddanteithion brecwast yn fy ‘Breakfast Club cyntaf i fel ‘intern’ newydd G39. Cyfle i weld y sioe ‘Sightseers’ newydd ac i sgwrsio ymysg ffrindiau. Hefyd, mi fydd Holly Davey yma am 2yp yn trafod hefo Ellen Mara De Wachter ar gyfer lawnsiad ei llyfr newydd.

Welai chi ‘fory!

Elin

UNIT(e) 2018 – panggilan terbuka untuk seniman visual kontemporer dari Indonesia // UNIT(e) 2018 – call for contemporary visual artists from Indonesia.

Unit(e) adalah program musim panas 12-pekan untuk eksperimentasi, riset, diskusi kritis, pemutaran film, sosialisasi, perkuliahan, dan lainnya. // Unit(e) is a 12-week summer programme of experimentation, research, critical discussions, film screenings, socials, lectures, and more.

30 Juni – 22 September // 30 June – 22 September

Cardiff, Wales, UK

Batas waktu penerimaan aplikasi // The deadline

2 Mei pukul 22:00. Waktu bagian UK (GMT+1) / 2 May 22:00 UK (GMT+1)

Seniman yang terpilih akan menerima:

 • Dana sebesar £2200
 • Tiket pesawat dan transportasi ke bandara dari Indonesia ke Cardiff (penerbangan pulang)
 • Akomodasi di Cardiff

Dalam residensi studio Unit(e) seniman dari Indonesia akan mendapatkan:

 • Ruang studio untuk penelitian, pengembangan ide-ide, dan produksi karya baru.
 • Akses ke komputer yang dapat dipesan sebelumnya untuk desain dan pengeditan.
 • Akses untuk penelitian di perpustakaan.
 • Program pengembangan profesional termasuk diskusi, lokakarya, dan sesi one-on-one yang dipandu seniman.
 • Akses ke berbagai peralatan Audio Visual.
 • Akses ke peralatan (dibutuhkan pengalaman sebelumnya untuk penggunaan peralatan berlistrik) serta dukungan teknis.
 • Peluang untuk mempresentasikan dan mendiskusikan ide-ide dalam lingkungan kritis yang ramah.
 • Jaringan kolega dan alumni UNIT(e).
 • Kontak reguler dengan staf g
 • Acara penyambutan yang hangat dengan sesi makan dan sosialisasi.

The successful applicant will receive:

 • A fee of £2200
 • Return Flights & transfers from Indonesia to Cardiff
 • Accommodation in Cardiff

Unit(e) studio holder from Indonesia can expect:

 • A studio space for research, development of ideas, and production of new work.
 • Access to bookable computers for design and editing.
 • Access to a research library onsite.
 • A programme of professional development including talks, workshops and artist-led one to one sessions.
 • Access to a range of AV equipment.
 • Access to tools (previous experience may be required to use power tools) and technical support.
 • Opportunity to present and discuss ideas in a friendly critical environment.
 • A network of peers and UNIT(e) alumni.
 • Regular contact with g39 staff.
 • A warm welcome and an introductory social meal.

Unduh detail lengkap dan informasi tentang cara mendaftar.

Full details and information on how to apply.

Sesiynau Un-i-Un

g39

Dydd Mercher, 2 Mai a

Dydd Iau, 3 Mai, 2018

Rydym yn falch o ddweud bod artist yn Brighton, Louise Bristow, yn cynnal sesiynau Un-i-Un yn g39 ar
2il a 3ydd Mai 2018. Mae Louise yn gweithio’n bennaf mewn peintio ac argraffu. Mae ei phroses waith yn golygu gwneud modelau tri dimensiwn cymhleth o ffurfiau pensaernïol go iawn a dychmygol ynghyd ag elfennau collage i ffurfio trefniadau tabletop yn ei stiwdio. Mae’r golygfeydd hyn yn dod yn fan cychwyn ar gyfer ei phaentiadau.

Mae Louise wedi cael sioeau unigol yn Oriel Permanent, Brighton, Laura Mars Group, Berlin 2009 ac yn fwyaf diweddar yn Oriel Davies, Y Drenewydd, Cymru 2017.

Helpodd i sefydlu a rhedeg stiwdio grŵp o’r enw Maze, ac ymunodd â Phoenix Brighton yn ddiweddarach, lle mae hi’n dal i fod yn seiliedig. Ynghyd â’i harfer stiwdio mae hi wedi gweithio’n eang mewn addysg, fel tiwtor a hwylusydd gweithdy, ac ar hyn o bryd mae’n gweithio fel trinydd celf ar ei liwt ei hun. www.louisebristow.com

Mae sesiynau Un-i-Un yn cynnig artistiaid gyrfa yn gynnar a chanolig gyda chyfle i drafod ac ennill adborth ar eu harfer gan artist profiadol a / neu efallai y byddwch am edrych ar fater allweddol penodol sy’n bwysig ar hyn o bryd yn eich gyrfa / ymarfer. Mae’r sesiynau’n para rhwng 30 a 40 munud. Efallai y byddwch am ddod ag enghreifftiau o’ch gwaith neu i gael mynediad i’ch gwefan yn ystod y cyfarfod, gallwch ddod â’ch laptop eich hun neu ddefnyddio un a ddarperir ar g39. Cynhelir sesiynau yn Saesneg.

Amserau sesiwn sydd ar gael gyda Louise Bristow yw:

Dydd Mercher 2 Mai
2pm
2.45pm
Dydd Iau, 3 Mai
1.45pm
3.15pm

Os hoffech chi archebu sesiwn Un-i-Un gyda Louise, anfonwch e-bost at warp@g39.org gyda’r pwnc yn arwain Un-i-Un Louise Bristow. Yn eich e-bost, nodwch a oes gennych chi slot dyddiad ac amser dewisol y cyfarfod. Bydd sesiynau’n cael eu dyrannu ar sail y cyntaf i’r felin.

 

Sgwrs Artist – Louise Bristow

g39
Dydd Mercher 2 Mai 2018
6pm
Mae artist sy’n gweithio yn Brighton, Louise Bristow, yn gweithio’n bennaf mewn peintio ac argraffu.
Mae ei phroses waith yn golygu gwneud modelau tri dimensiwn cymhleth o ffurfiau pensaernïol go iawn a dychmygol ynghyd ag elfennau collage i ffurfio trefniadau tabletop yn ei stiwdio. Mae’r golygfeydd hyn yn dod yn fan cychwyn ar gyfer ei phaentiadau.

Mae Louise wedi cael sioeau unigol yn Oriel Permanent, Brighton, Laura Mars Group, Berlin ac yn fwyaf diweddar yn Oriel Davies, Y Drenewydd, Cymru.

Helpodd i sefydlu a rhedeg stiwdio grŵp o’r enw Maze, ac ymunodd â Phoenix Brighton yn ddiweddarach, lle mae hi’n dal i fod yn seiliedig. Ynghyd â’i harfer stiwdio mae hi wedi gweithio’n eang mewn addysg, fel tiwtor a hwylusydd gweithdy, ac ar hyn o bryd mae’n gweithio fel trinydd celf ar ei liwt ei hun

One – to – One sessions with Louise Bristow

G39

Wednesday 2nd May and Thursday 3rd May 2018

We are pleased to say that Brighton based artist, Louise Bristow is holding One-to-One sessions at g39 on 2nd and 3rd May 2018. Louise works primarily in painting and printmaking. Her working process involves making intricate 3-dimensional models of real and imagined architectural forms combined with collage elements to form tabletop arrangements in her studio. These scenes become the starting point for her paintings.

Louise has had solo shows in Permanent Gallery, Brighton, Laura Mars Group, Berlin 2009 and most recently at Oriel Davies, Newtown, Wales 2017.

She helped set up and run a group studio called Maze, and later joined Phoenix Brighton, where she continues to be based. Alongside her studio practice she has worked widely in education, as a tutor and workshop facilitator, and currently works as a freelance art handler. www.louisebristow.com

One to One sessions offer early and mid career artists with a chance to discuss and gain feedback on their practice from an experienced artist and / or you might want to look at a particular key issue that is currently important in your career / practice. The sessions last between 30 – 40 minutes. You may wish to bring examples of your work or to access your website during the meeting, you can bring your own laptop or use one provided at g39.

Session times available with Louise Bristow are:

Wednesday 2nd May

2pm

2.45pm

Thursday 3rd May

1.45pm

3.15pm

If you would like to book a One-to-One session with Louise please email warp@g39.org with the subject heading One-to-One Louise Bristow. In your email please state whether you have a preferred meeting date and time slot. Sessions will be allocated on a first come first served basis.

Shiftwork snow-delayed launch & talk

29060832_2152567251421842_1890997528444915552_o

Join us for the snow-postponed celebration
An invitation to // gwahoddiad i :

Daniel Baker
Shamus McPhee
Artur Conka
Billy Kerry

***ON Saturday 07 APRIL at 5pm /// Dydd Sadwrn 07 Ebrill a 5yp***
***Talk//Sgwrs gan: Dr Daniel Baker & Billy Kerry***

Preview // Rhagarddangosiad: 18.00 – 21.00
Ar agor: 4 Mawrth – 14 Ebrill / Open 4 March – 14 April

Shiftwork brings together four artists who through their work tease out a number of aesthetic and political issues concerning Gypsy, Roma and Traveller lives through cultural representation. Some of the works were previously shown as solo presentations as part of the Gypsy Maker project; an innovative and ground-breaking concept devised, owned and developed by the Romani Cultural & Arts Company. The aim is to commission established and emerging artists to develop new work that engages GRT communities and the wider public in dialogue about contemporary art and cultural perspectives. This 2018 project is supported by Arts Council of Wales and is commissioned and owned by the Romani Cultural and Arts Company.

///////////////////////////////////////////////

Mae Shiftwork yn dod a phedwar artist ynghyd sydd, drwy eu gwaith, yn tynnu allan nifer o faterion esthetig a gwleidyddol yn ymwneud a bywydau’r Sipsi, Roma a Theithwyr drwy eu cynrychioli’n ddiwylliannol. Cafodd rhai o’r gweithiau eu dangos yn flaenorol fel cyflwyniadau unigol fel rhan o’r prosiect Gypsy Maker; cysyniad arloesol a oedd yn torri tir newydd a gafodd ei ddyfeisio, ei berchnogi a’i ddatblygu gan the Romani Cultural & Arts Company. Y nod yw comisiynu artistiaid sefydledig a rhai sy’n dod i’r golwg i ddatblygu gwaith newydd sy’n ymgysylltu a chymunedau Sipsi, Roma a Theithwyr a’r gymuned ehangach mewn deialog ynghylch persbectifau celfyddydol a diwylliannol cyfoes. Caiff y prosiect 2018 hwn ei gefnogi gan Gyngor Celfyddydau Cymru, ac fe’i comisiynwyd gan the Romani Cultural & Arts Company.

///////////////////////////////////////////////

Click here for facebook event and more information