Events – Saturday 2nd December

23795448_1966873779991191_2620963809859009581_n

 

Join us this Saturday the 2nd December for a busy day of talks . Also don’t forget to pop in for a  chat, cup of tea/coffee and something to eat at breakfast club from 10am.

10am – 1pm Talk: The Brynmawr Experiment and the Brynmawr furniture makers, 1928-40

Following Lydia Meehan’s research, we welcome Dr Eurwyn Wiliam, co-author of Brynmawr Furniture Makers – a Quaker Initiative, 1929 – 1940, for a talk about the experiment, the company and designs.

Sgwrs: Arbrawf Brynmawr a gwneuthurwyr celfi Brynmawr, 1928-40
Yn dilyn ymchwil Lydia Meehan, rydym yn croesawu Dr Eurwyn Wiliam, cydawdur Brynmawr Furniture Makers – a Quaker Initiative, 1929 – 1940, ar gyfer sgwrs am yr arbrawf, y cwmni a’i ddyluniadau.

Click here for event

 

6 – 8pm Artist Talk: Holly Davey & Heather Phillipson


Join us for an informal talk about the artists’ current projects, their work and The Conversation.

Sgwrs gyda’r Artistiaid: Holly Davey a Heather Phillipson Ymunwch â ni am sgwrs anffurfiol am brosiectau cyfredol yr artistiaid, eu gwaith a The Conversation.

Click here for event

Experimentica call for submissions – deadline MIDNIGHT 3rd Decmber

doors_1[1]

 

Experimentica is an annual five-day Festival in Cardiff, Wales, UK. It hosts a dynamic programme of live art, performance and interdisciplinary projects and offers a significant platform for UK and international artists to produce or introduce their work.

The Experimentica ABOUT TIME deadline is fast approaching! Don’t miss your chance to be part of next year’s festival. Make sure to get your application in by MIDNIGHT on 3rd December.

A great opportunity for artists at all stages in their career to present challenging, experimental works within an open, supportive and artist-focused environment.

Click here for more information

Jamboree 2018 pre-registration now open

zw1dkbm_

Jamboree 2018 will bring together visual artists, curators & programmers from around the UK in a relaxed outdoor setting, on the Dartington Estate near Totnes, Devon, UK.

The next round of pre-registration is open! Jamboree 2018 is limited to 150 participants. For this reason, Weekend Entrance Passes for the event will be available on an invitation-only basis, via pre-registration.

Why does Jamboree 2018 have a pre-registration process?
We want to ensure that the event has a good spread of participants:
from across the UK and further afield
with a mix of artists & curators
at a mix of career stages
For more info, and to pre-register, click here

Research Project – Supporting BME Artists in Wales

Warp supports artists from around Wales, and is running a research project to better understand the professional development needs of black, asian and minority ethnic artists in Wales.

We will be looking to contact as many BME artists in Wales as possible, and will be conducting a number of Consultation Sessions.

If you would like to get in touch please read more.

Opportunity: Warp Intern

Warp Intern (Wales Artist Resource Programme) g39, Cardiff

6 months part time 2 days per week, 18th October 2017 – 18th April 2018

Salary: £13,650 p/a – pro rata at two days per week (0.4 wte)

Period: The job is offered as a fixed term contract for 6 months.

Warp are pleased to announce that we are now looking for a new intern to work alongside the Warp Programme Coordinator and the Programme Assistant to help deliver the programme’s services. The Intern position is aimed at those with some experience with an arts organisation who wish to develop their skills further through training, hands-on experience and direct engagement with the sector.

While the internship is open to both arts practitioners and non-practitioners alike knowledge and understanding of contemporary art is essential. The Intern will be responsible for co-ordination of volunteers, administration relating to Warp schemes and have the opportunity to liaise with both the marketing and exhibition teams at g39.

For full information and details of how to apply download the application pack.

Deadline for applications: Tuesday 3rd October 2017

Those shortlisted will be invited to attend an interview on: Wednesday 11th October 2017.

We welcome applications from people irrespective of disability, gender, sexual orientation, marital status, family responsibility, age, race, ethnic origin, nationality (subject to issue of work permit where required), trade union membership and activity, political or religious beliefs. Please contact us if you want to receive this form/ apply in a different format.

Due to the nature of funding current undergraduate students are not eligible to apply for this position.

Cyfle: Intern Warp

Intern Warp (Wales Artist Resource Programme) g39, Caerdydd

Chwe mis, dau ddydd yr wythnos, 18 Hydref 2017 – 18 Ebrill 2018  

Cyflog: £13,650 y flwyddyn – pro rata yn seiliedig ar ddau ddydd yr wythnos (0.4 swydd gyfwerth ac amser llawn)

Cyfnod: Cynigir y swydd ar gontract am gyfnod penodol o chwe mis.

Mae’n dda gan Warp gyhoeddi ein bod bellach yn chwilio am intern newydd i weithio ochr yn ochr â Chydlynydd Rhaglen a Chynorthwyydd Rhaglen Warp i gynorthwyo yn y gwaith o ddarparu gwasanaethau’r rhaglen. Mae’r swydd intern ar gyfer y rhai sydd â rhywfaint o brofiad gyda sefydliad celfyddydol sy’n dymuno datblygu eu sgiliau ymhellach trwy hyfforddiant, profiad ymarferol ac ymgysylltu’n uniongyrchol â’r sector.

Er bod yr interniaeth ar agor i ymarferwyr celfyddyd a’r rhai nad ydynt yn ymarferwyr celfyddyd fel ei gilydd, mae meddu ar wybodaeth a dealltwriaeth ynglŷn â chelfyddyd gyfoes yn hanfodol. Bydd yr intern yn gyfrifol am gydlynu gwirfoddolwyr a gwaith gweinyddol mewn perthynas â chynlluniau Warp, ac yn cael y cyfle i gysylltu â’r tîm marchnata a’r tîm arddangosfeydd yn g39.

Am wybodaeth lawn a manylion ynghylch â sut i wneud cais, lawrlwythwch y pecyn ymgeisio.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Dydd Mawrth 3 Hydref 2017

Wedyn bydd y rhai sy’n cyrraedd y rhestr fer yn cael eu gwahodd i fynychu cyfweliad ar: Dydd Mercher 11 Hydref 2017

Rydym y croesawu ceisiadau gan bobl ni waeth beth fo’u hanableddau, rhyw, cyfeiriadedd rhywiol, statws priodasol, cyfrifoldebau teuluol, oedran, hil, cefndir ethnig, cenedligrwydd (yn ddarostyngedig i drwydded waith pan fo angen), aelodaeth a gweithgarwch undeb llafur, neu gredoau gwleidyddol neu grefyddol. Cysylltwch â ni os ydych am dderbyn y ffurflen hon/gwneud cais mewn fformat gwahanol.

Oherwydd natur y cyllid cyfredol, nid yw myfyrwyr israddedig yn gymwys i wneud cais am y swydd hon.

Opportunity: Bursaries for Jamboree 2018 with LOW PROFILE

When: 28th June -1st July 2018

Where: Dartington Estate near Totnes

Jamboree 2018 is a bespoke artist-led professional development event bringing together 150 visual artists, curators & programmers in a relaxed outdoor setting, on the Dartington Estate near Totnes, Devon, UK.

Across 4 days, attendees will navigate LOW PROFILE’s participant-built programme of presentations, micro-exhibitions, activities and discussions to share practice. Developed in partnership with a-n (the Artists Information Company), Jamboree 2018 also offers the chance to stop, engage, interact and recharge in a positive, critically-engaged environment.

Warp has an opportunity to select 3 Wales based artists to receive bursaries to participate in Jamboree 2018.

Eligibility: visual artists, curators, programmers & arts organisers based in Wales.

To apply:  read the information provided on the Jamboree website and fill out the Bursaries Application Form 

The bursaries will be selected by Warp & LOW PROFILE

Deadline: midnight 20th October 2017

End/ Diwedd – UNIT(e) closing event

8 September 18:00 – 22:00

We’d like to invite you to the closing event at UNIT(e) Summer School.

This will be a chance to see what the artists have been doing during their residencies. You can visit their studio spaces, see their artworks, ideas and research that they have been developing here. During the UNIT(e) season we devote the entire building to art practice.

The Summer School artists are: Emily Fryer, Paul Eastwood, Liam O`Connor, Megan Winstone, Jennifer Taylor, Johana Hartwig, Jon Ratigan, Neasa Terry, Clio Ryan, Philippa Brown, Rhiannon Lowe, Anne-Mie Melis & Roger Lougher plus MadeInRoath artist Emily Price.

UNIT(e) Artist Talk – Claire Feeley

26 August
6:30 PM

 

Claire Feeley is a curator and writer based in London. Her curatorial practice includes exhibition-making, as well as collaborative projects combining art, architecture and performance. Forthcoming exhibition projects include collaborations with Seoul Museum of Art, Korea; and Art Tower Mito, Japan.

Curadur ac awdures yn Llundain yw Claire Feeley. Mae ei gwaith curadurol yn cynnwys creu arddangosfeydd, yn ogystal â phrosiectau cydweithredol sy’n cyfuno celf, pensaernïaeth a pherfformiad. Mae ei phrosiectau ar gyfer arddangosfeydd i ddod yn cynnwys cydweithio gydag Amgueddfa Gelf Seoul, Korea, a’r Art Tower Mito yn Japan.

www.tillwehavebuilt.com

///////////////////////////////////////////////

Continue reading

UNIT(e) Artist Talk – Georgie Grace

23 August
6:30 PM

Georgie Grace is interested in the effects screen based media have on our states of mind. She currently makes environments for video production using the Unity game engine. Her landscapes are populated by patterns, textures, and objects photographed from the real world.

Mae Georgie Grace yn ymddiddori yn yr effeithiau y mae cyfryngau ar sgrin yn eu cael ar ein meddyliau. Mae gwneud amgylcheddau ar gyfer cynhyrchu fideos ar hyn o bryd gan ddefnyddio’r injan gemau Unity. Caiff ei thirweddau eu creu trwy luniau a dynnir o batrymau, ansoddau a gwrthrychau yn y byd go iawn.

http://www.georgiegrace.net/

///////////////////////////////////////////////

Continue reading