Cyfle: Intern Warp

Intern Warp (Wales Artist Resource Programme) g39, Caerdydd

Chwe mis, dau ddydd yr wythnos, 18 Hydref 2017 – 18 Ebrill 2018  

Cyflog: £13,650 y flwyddyn – pro rata yn seiliedig ar ddau ddydd yr wythnos (0.4 swydd gyfwerth ac amser llawn)

Cyfnod: Cynigir y swydd ar gontract am gyfnod penodol o chwe mis.

Mae’n dda gan Warp gyhoeddi ein bod bellach yn chwilio am intern newydd i weithio ochr yn ochr â Chydlynydd Rhaglen a Chynorthwyydd Rhaglen Warp i gynorthwyo yn y gwaith o ddarparu gwasanaethau’r rhaglen. Mae’r swydd intern ar gyfer y rhai sydd â rhywfaint o brofiad gyda sefydliad celfyddydol sy’n dymuno datblygu eu sgiliau ymhellach trwy hyfforddiant, profiad ymarferol ac ymgysylltu’n uniongyrchol â’r sector.

Er bod yr interniaeth ar agor i ymarferwyr celfyddyd a’r rhai nad ydynt yn ymarferwyr celfyddyd fel ei gilydd, mae meddu ar wybodaeth a dealltwriaeth ynglŷn â chelfyddyd gyfoes yn hanfodol. Bydd yr intern yn gyfrifol am gydlynu gwirfoddolwyr a gwaith gweinyddol mewn perthynas â chynlluniau Warp, ac yn cael y cyfle i gysylltu â’r tîm marchnata a’r tîm arddangosfeydd yn g39.

Am wybodaeth lawn a manylion ynghylch â sut i wneud cais, lawrlwythwch y pecyn ymgeisio.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Dydd Mawrth 3 Hydref 2017

Wedyn bydd y rhai sy’n cyrraedd y rhestr fer yn cael eu gwahodd i fynychu cyfweliad ar: Dydd Mercher 11 Hydref 2017

Rydym y croesawu ceisiadau gan bobl ni waeth beth fo’u hanableddau, rhyw, cyfeiriadedd rhywiol, statws priodasol, cyfrifoldebau teuluol, oedran, hil, cefndir ethnig, cenedligrwydd (yn ddarostyngedig i drwydded waith pan fo angen), aelodaeth a gweithgarwch undeb llafur, neu gredoau gwleidyddol neu grefyddol. Cysylltwch â ni os ydych am dderbyn y ffurflen hon/gwneud cais mewn fformat gwahanol.

Oherwydd natur y cyllid cyfredol, nid yw myfyrwyr israddedig yn gymwys i wneud cais am y swydd hon.