Bakudapan at Breakfast Club

Dydd Sadwrn / Saturday 21 Gorffennaf / July

O / From: 10am

Gan ddechrau yn / Starting at g39

Grŵp astudio sy’n trafod syniadau am fwyd yw Bakudapan. Maen nhw’n credu y gall bwyd fod yn offeryn i siarad am faterion fel gwleidyddiaeth, cymdeithas, rhywedd, economi, athroniaeth, celfyddyd a diwylliant. Bydd y drafodaeth yn parhau trwy daith gerdded i gwrdd â phobl leol eraill y Rhath sydd â diddordeb yn y cyswllt rhwng bwyd a materion cymdeithasol a gwleidyddol.

10am – 12pm brecwast yn g39
12.30pm – 1.30pm cwrdd a sgwrsio â Martin Gower yng Ngharddi Cymunedol Plasnewydd
2pm – diwedd ar Lôn Partridge, Y Rhath, i rannu bwyd gyda Becca Thomas a Clare Charles

Bakudapan is a study group that discuss ideas about food. They believe that food can be an instrument to speak about issues such as politics, social, gender, economy, philosophy, art, and culture. The discussion will continue via a walk to meet other Roath locals who have an interest in the connection between food and social and political issues.

10am – 12pm breakfast at g39
12.30pm – 1.30pm meet & chat with Martin Gower at Plasnewydd Community Gardens
2pm – end at Partridge Lane, Roath, to share food with Becca Thomas and Clare Charles