Volunteer with us! Gwirfoddolwch hefo ni!

Our volunteers are the lovely bunch who dedicate their time, energy and support into helping g39 run like the smooth operator it is.Volunteering within any gallery has several benefits. First and foremost, it’s the most direct way of getting involved with what’s going on in the art scene, in which you can meet other like-minded individuals and are able to gain some valuable insight into how a gallery operates.

We’re a friendly lot at g39 and by getting involved you can gain experience and skills in areas such as exhibition installation, assisting at events, publicity and Library maintenance. We also value you as artists and want you to get as much out of working with us as you can, so if you have any suggestions of what you may like to do with us or certain aspects you want to get to know more about, we’ll do our best to accommodate.

If you would like to volunteer with us please fill in an online registration form here

If you  have any questions please contact the Warp Intern at intern@g39.org

Mae ein gwirfoddolwyr yn griw dymunol iawn sy’n rhoi eu hamser, eu hegni a’u cefnogaeth i helpu rhedeg g39 yn ddidrafferth. Mae sawl mantais i’w cael o wirfoddoli mewn unrhyw oriel. Yn gyntaf, ac yn anad dim, dyma’r ffordd fwyaf uniongyrchol o fod yn rhan o’r hyn sy’n digwydd ym myd celfyddyd, lle gallwch gyfarfod ag unigolion eraill cydnaws a chael mewnwelediad gwerthfawr i’r modd y mae oriel yn gweithio. Mae bod yn rhan o’r hyn sy’n mynd ymlaen, a gwneud i bethau ddigwydd, yn gyffrous ac yn datblygu’r rhwydwaith gynnal sy’n hollbwysig i bawb sy’n gweithio yn y celfyddydau.

Rydym yn griw cyfeillgar yn g39 ac wrth ymuno â ni gallwch ennill profiad a sgiliau mewn meysydd fel gosod arddangosfa, cynorthwyo mewn digwyddiadau, cyhoeddusrwydd a chynnal Llyfrgell. Rydym yn eich gwerthfawrogi fel artistiaid hefyd ac eisiau i chi elwa cymaint ag y gallwch o weithio gyda ni, felly os oes gennych unrhyw awgrymiadau ynghylch beth yr hoffech ei wneud gyda ni, neu agweddau penodol yr hoffech ddod i wybod mwy amdanynt, fe wnawn ein gorau i ateb y gofyn.

Os hoffech wirfoddoli gyda ni, lawrlwythwch y ffurflen a’i dychwelyd wedi ei chwblhau i intern@g39.org   Ffurflen Gwirfoddolwr Newydd

 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau cysylltwch ac Elin drwy ebostio  intern@g39.org