Cyfle Swydd – Intern Warp: Mawrth – Medi 2019

Mae g39 wedi cyflogi 17 Intern Warp ers 2008. Mae’r rôl yn hanfodol i gefnogi Rhaglen Datblygu Proffesiynol Warp. Mae’n rhoi ychydig o brofiad i weithwyr celfyddydol proffesiynol ar ddechrau eu gyrfa i weithio gyda sefydliad celfyddydol (boed hynny’n wirfoddol neu’n gyflogedig). Byddant yn cael cyfle i ddatblygu eu sgiliau ymhellach drwy hyfforddiant ac ymgysylltiad uniongyrchol â’r sector. Mae’r rôl yn agored i artistiaid sy’n ymarfer a hefyd i’r rhai sy’n gobeithio adeiladu gyrfa fel gweithiwr proffesiynol celfyddydol. Mae gwybodaeth a dealltwriaeth o gelf gyfoes yn hanfodol.

Cyflog: Cynigir y swydd yn y gyfradd Real Living Wage: £ 18,252 p / a – pro rata ar ddau ddiwrnod yr wythnos (0.4 wte)

Cyfnod Cyflogaeth: Cynigir y swydd fel contract tymor penodol am 6 mis o ganol mis Mawrth i ganol mis Medi 2019.

Dyddiad cau: Dydd Mercher 20fed o Chwefror 2019 am 11.59pm

Rhaid i’r cais gyrraedd erbyn y dyddiad cau

Cynhelir cyfweliadau ar: Dydd Mercher 6 Mawrth 2019

I YMGEISIO trwy’r ffurflen ar-lein cliciwch yma 

Rydym yn croesawu ceisiadau gan bobl, waeth beth fo’u hanabledd, rhyw, tueddfryd rhywiol, statws priodasol, cyfrifoldeb teuluol, oedran, hil, tarddiad ethnig, cenedligrwydd (yn amodol ar gyhoeddi trwyddedau gwaith lle bo angen), aelodaeth undeb llafur a gweithgarwch, credoau gwleidyddol neu grefyddol.

Cysylltwch â ni os ydych chi am dderbyn y ffurflen hon / gwneud cais mewn fformat gwahanol (ee fformat papur neu fersiwn print bras) cysylltwch â ni trwy e-bost: cinzia@g39.org neu ffoniwch 02920 473633. Cysylltwch â ni hefyd os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â y broses ymgeisio hon neu hygyrchedd yn g39 a byddwn yn hapus i drafod dewisiadau eraill mwy addas gyda chi.

N.B. Oherwydd natur y cyllid, mae myfyrwyr israddedig cyfredol ddim yn gymwys i ymgeisio am y sefyllfa hon.