Cymrodoriaeth g39

Rydym yn falch o gyhoeddi bod ceisiadau’n cael eu gwahodd i fod yn rhan o’r ail garfan o Gymrodoriaeth g39.

Rhaglen 2 flynedd ar gyfer artistiaid, gyda chefnogaeth Rhaglen Artistiaid Freelands.

Blwyddyn 1: Ebrill – Medi 2020

Blwyddyn 2: Dyddiadau i’w cadarnhau

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw: 5 Awst 2019

Menter yw Cymrodoriaeth g39 sy’n meithrin, ehangu ac yn cryfhau grŵp cyfoed o artistiaid dros raglen bum mlynedd. Mae’n ffurfio rhan o Raglen Artistiaid Freelands ochr yn ochr â mentrau cyfwerth a drefnir gan PS2 (Paragon Studios/Project Space) ym Melfast, Oriel Site yn Sheffield, ac Oriel Talbot Rice ym Mhrifysgol Caeredin.

Cyfle

Dyma gyfle datblygu i artistiaid ar ddechrau eu gyrfa gymryd rhan mewn rhaglen o ddatblygiad artistig, gyda chymorth curadurol ac ymarferol gan g39. Ar gyfer pob carfan, bydd pum artist yn cael ei ddewis i gymryd rhan mewn rhaglen 12 mis strwythuredig sy’n cynnwys ymarfer mewn stiwdio a chynnal gwaith ymchwil hunangyfeiriedig yn g39 dros gyfnod o ddwy flynedd.

Bydd y Gymrodoriaeth yn cynnwys cyfres ddwys o weithdai a hyfforddiant, amser cyswllt gyda mentoriaid, artistiaid sy’n ymweld, curaduron a staff g39. Byddwn hefyd yn trefnu siaradwyr gwadd a darlithoedd, sesiynau grŵp ar gyfer cael beirniadaeth gan gyfoedion, diwrnodau cwrdd i ffwrdd, ymweliadau ymchwil, cyfleoedd rhwydweithio o bell a gweithgareddau cymdeithasol. Yn ogystal, bydd Rhaglen Artistiaid Freelands hefyd yn trefnu symposiwm blynyddol ac arddangosfa i bob un a gymerodd ran ar ddiwedd pob carfan ddwy flynedd. Erbyn diwedd y rhaglen, bydd 20 o artistiaid wedi cymryd rhan yng Nghymrodoriaeth g39.

I gael manylion llawn am y cyfle, y meini prawf ac am wybodaeth ar sut i wneud cais, lawrlwythwch a darllenwch yn ofalus y Ddogfen Allgymorth Cymrodoriaeth