Coronavirus Update g39 and Warp are closed until further notice. // Diweddaraf am y Coronafeirws g39 / warp Mae g39 a Warp ar gau am gyfnod amhenodol.

In response to increasing concerns about the spread of Covid-19 (coronavirus), and in order to protect the health and wellbeing of staff, visitors and volunteers, g39 has closed in Cardiff until further notice.

We have implemented a homeworking policy and will be following Government advice and recommendations in terms of future working practices. It is our intention to reopen as soon as possible and to offer access to exhibitions, our library and other facilities in due course.

Please check our website and social media channels for updates, and keep safe and healthy in these challenging times.

 

Mewn ymateb i bryderon cynyddol am ledaeniad Covid-19 (coronafeirws), ac er mwyn diogelu iechyd a lles staff, ymwelwyr a gwirfoddolwyr, mae g39 wedi cau ei oriel a’i swyddfeydd yng Nghaerdydd am gyfnod amhenodol.

Rydym wedi cychwyn polisi o weithio o adref a byddwn yn dilyn cyngor ac argymhelliad y Llywodraeth yn nhermau arferion gweithio yn y dyfodol. Ein bwriad yw ailagor gynted ag y bo modd a chynnig mynediad i arddangosfeydd, ein llyfrgell a chyfleusterau eraill maes o law.

Gwiriwch ein gwefan a’r sianelau cyfryngau cymdeithasol i weld yr wybodaeth ddiweddaraf, a chadwch yn ddiogel ac iach yn ystod y cyfnod heriol hwn.