Mae One-to-Ones yn nôl

Sesiynau am ddim gyda ni, artistiaid gwadd, neu guraduron yw One-to-Ones. Mae pob sesiwn oddeutu 45 munud o hyd, sydd fel arfer digon o amser i ffocysu ar eich prif amcanion. Mae’r sesiynau yn canolbwyntio ar ymarferiad. Mae’n gyfle i drafod gwaith, derbyn adborth a/neu arsylliadau ac mae’n gallu cynnig seinfwrdd ar gyfer syniadau. Rydym yn ceisio eich paru ac artistiaid fel bod y sesiynau o fudd i chi. I alluogi hyn rydym yn gofyn i chi anfon ychydig mwy o wybodaeth atom ni.

Mae’r sesiynau yn gyfyngedig, ond mae’n rhywbeth bydd yn digwydd yn fisol.

Ar hyn o bryd rydym yn cynnig y cyfle i wneud cais am sesiwn One-to-One gydag un o’r artistiaid a’r curaduron gwadd hyn:

  • Emma Cousin. Dyddiad y sesiwn: 31ain Gorffennaf 2020. Dyddiad cau ar gyfer mynegi diddordeb: 29ain Gorffennaf
  • Noëmi Lakmaier. Dyddiad y sesiwn: 6ed Awst 2020. Dyddiad cau ar gyfer mynegi diddordeb 31ain Gorffennaf
  • Shiri Shalmy. Dyddiad y sesiwn:  7fed a 10fed Awst 2020. Dyddiad cau ar gyfer mynegi diddordeb : 5ed Awst 2020

Mae mwy o wybodaeth am yr artistiaid gwadd a’r curaduron i’w gweld isod, fe’ch gwahoddir i ddarllen am bob gwestai i helpu i lywio’ch dewis. Mae 4 slot ar gael i bob gwestai

I wneud cais am slot llenwch y ffurflen yma. Cofiwch nodi pwy hoffech weld ac anfonwch ddisgrifiad bras o’ch ymarferiad, datganiad am y brif beth hoffech gymryd o’r sesiwn ac enghreifftiau o’ch gwaith neu ddolenni yn cyfeirio ato. Hefyd, gadewch i ni wybod os oes anghenion mynediad gyda chi. Nodwch ddyddiadau cau ar gyfer pob sesiwn hefyd.

Am yr artistiaid gwadd a’r curaduron


Emma Cousin

Bu Emma yn gweithio gyda ni yn ystod Survey y llynedd ac fe wnaeth ei chyfres podlediad ymddangos yn ein bwletin mis diwethaf. Yn ei lluniau, mae Cousin yn gosod y corff a manylion hunangofiannol ar feirniadaeth gymdeithasol, chwilota ffiniau a chysylltiad , sydd yn datguddio ein dibyniaeth ar ein gilydd i fod yn dreisgar ac yn glos.

Yn ei phaentiadau a darluniau ffiguraidd mae Cousin yn llwyfannu archwiliadau cymhleth o semioteg, arferion cymdeithasol ac iaith gorfforol. Mae parêd digri tywyll o gymeriadau yn dirdroi ar draws y cynfas ac yn datblygu o’r archwiliad o idiomau ieithyddol a dywediadau; eu hunain yn ganlyniad o ganrifoedd o habitus ac arferion cymdeithasol. Mae ei ffigurau, yn eu ymadweithiau, gormodedd, gollyngiadau, ac ystumiau, yn archwilio’r disgwyliadau sydd wedi eu rhoi ar ein cyrff, a’r ffyrdd rydym yn cyfarwyddo ein terfynau a’n hegni.

Mae Emma yn dysgu yn The Art Academy a hefyd yn ddarlithydd gwadd yn Sotheby’s a hefyd yn arwain gweithdai cyson ar symudiad, y corff, darlunio a phaentio. Mae hi’n parhau i astudio dawns gyfoes yn Laban Trinity Dance, Llundain. Roedd hi’n rhan o Common Ground yn ddiweddar, sef rhaglen datblygu artistiaid a chyfranogaeth gymunedol Milton Keynes Art Centre, tymor deuddeg mis o brosiectau gwahanol o gysylltiad rhwng sbectrwm eang o artistiaid a chymunedau yn byw yn Milton Keynes

Dyddiad y sesiwn: 31ain Gorffennaf 2020. Dyddiad cau ar gyfer mynegi diddordeb: 29ain Gorffennaf

Noëmi Lakmaier

Mae’n fraint cael croesawu yn nôl Noëmi Lakmaier i gyflwyno one-to-ones y mis hwn. Ganwyd yn Awstria ond bellach wedi ei lleoli yn y DU, mae Noëmi Lakmaier yn artist byw gyda diddordeb arbennig mewn sut rydym yn ymdeimlo a’n hunain ac eraill fel unigolion ymgorfforol.

Mae gwaith Noëmi Lakmaier yn archwilio’r syniad o’r ‘Arall’, o’r corfforol i’r arthonyddol, o’r personol i’r gwleidyddol. Wrth ddefnyddio deunydd dydd i ddydd yn o gystal â’i chorf ei hun a rhai pobl eraill, mae’n adeiladu gosodiadau byw dros dro- gwirioneddau corfforol gwahanol – archwilio’r goblygiadau seicolegol o bŵer, rheolaeth ac ansicrwydd, yr awch i berthyn ac i lwyddo yn o gystal â theimladau o hunan-amheuaeth ac arwahanrwydd.

Mae hi wedi arddangos a pherfformio yn y DU ac yn rhyngwladol. Mae prosiectau diweddar yn cynnwys The Task of Containing (Tate Modern, Llundain & ArtVaults, Southhampton), Cherophobia (Eglwys Shoreditch, Llundain 2016 a Sydney Opera House, 2017) a Undress/Re-Dress sydd wedi teithio’n rhyngwladol ers ei greu yn 2011. Mae ganddi hefyd gymwysterau ac yn gweithio fel seicotherapydd dirfodol cofrestredig .

Dyddiad y sesiwn: 6ed Awst 2020. Dyddiad cau ar gyfer mynegi diddordeb 31ain Gorffennaf

Shiri Shalmy

Rydym yn falch o groesawu ‘one-to-ones’ gyda Shiri Shalmy y mis hwn. Mae Shiri yn guradur annibynnol  a chynhyrchydd creadigol gyda phrofiad eang o ddatblygu a rheoli prosiectau celf raddfa fawr o fewn y byd cyhoeddus, gan gynnwys arddangosfeydd, gwyliau, prosiectau ymchwil a phreswylfeydd  gydag artistiaid o’r DU a rhyngwladol, galerïau a chyrff celfyddydau.

Mae Shiri yn gyd-sefydlydd a chyd-drefnydd Antiuniversity Now, sef prosiect dysgu radical ymreolaethol ac addysg ar y cyd; sefydlydd a chyd-drefnydd Cooperation Town, rhwydwaith newydd o sefydliad bwyd cydweithredol sy’n cael ei redeg gan y gymuned; un hanner o Giant Bomb, prosiect celf gydweithredol gyda’i mab Lucian, trefnydd undeb llafur gyda United Sex Workersa sefydlydd cangen undeb Design and Culture Workers.

Mae Shiri wedi cyflwyno mewn digwyddiadau cyhoeddus ar bynciau sy’n cynnwys artistiaid fel gweithwyr, addysg ymreolaethol, hunan drefnu ac undebau llafur.

Dyddiad y sesiwn:  7fed a 10fed Awst 2020. Dyddiad cau ar gyfer mynegi diddordeb : 5ed Awst 2020

N.B. Mae 4 slot ar gael i bob gwestai