g39 Artist Resources // Adnoddau Artist g39 – Gaia Redgrave

g39 Artist Resources // Adnoddau Artist g39 – Gaia Redgrave

A film about welcoming people with autism and sensory processing difficulties, to the gallery setting.

Ffilm am groesawu pobl sy’n awtistig ac sy’n profi anawsterau prosesu synhwyraidd, i leoliad yr oriel.

Gaia has produced a resource for artists, curators and those working in the arts to  understand the difficulties experienced by those to have sensory processing issues due to autism. She explores how best to work with those individuals. 

Mae Gaia wedi cynhyrchu adnodd i artistiaid, curaduron a’r rheiny sy’n gweithio yn y byd celfyddydau er mwyn iddynt ddeall yr anawsterau a brofwyd gan y rheiny sydd â phroblemau prosesu synhwyraidd oherwydd awtistiaeth. Mae’n archwilio sut i weithio orau gyda’r unigolion hynny. 

She gives us ways to minimise exclusion and avoid negative  impacts on their physical and mental wellbeing. Sensory overload can result in  anything from embarrassment to mental collapse and an inability to cope with the environment. The film offers simple processes that can be put in place to enable a positive, inclusive environment.

Mae’n rhoi ffyrdd i ni leihau eithrio ac osgoi effeithiau negyddol ar eu llesiant corfforol a meddwl. Gall gorlwytho synhwyraidd olygu unrhyw beth o embaras i chwalfa feddyliol ac anallu i ymdopi â’r amgylchedd. Mae’r ffilm yn cynnig prosesau syml sy’n gallu cael eu rhoi ar waith i alluogi amgylchedd cadarnhaol, cynhwysol.

http://www.gaiaredgrave.co.uk/


Gaia is a neurodiverse artist based in Pembrokeshire with sensory processing issues who has  frequently experienced exclusion from arts projects and spaces. She works mainly in film, immersive installation & performance and has exhibited widely. She recently spoke at the Unlimited: Making Space (2020) conference. She has been chosen to be one of Oriel Davies’s new Associate Artists.

Artist niwroamrywiol sy’n byw yn Sir Benfro yw Gaia ac mae ganddi broblemau prosesu synhwyraidd ac mae wedi profi eithrio o brosiectau a mannau celf yn rheolaidd. Mae’n gweithio yn y maes ffilmiau ac mae wedi arddangos ei gwaith yn eang. Yn ddiweddar, siaradodd yn y Gynhadledd Unlimited: Making Space (2020). Mae wedi cael ei dewis fel un o Artistiaid Cyfrannog newydd Oriel Davies.