g39 Artist Resources //Adnoddau Artist g39 – Simon Fenoulhet

How do I go Public? //Sut allaf geisio nawdd cyhoeddus? 

A guide to working on public art commissions and residencies

Canllaw i weithio ar gomisiynau celf a phreswyliadau cyhoeddus

This resource has been written for artists to give you an impression of how you can work in the public realm via commissions and residencies. It will help you identify your strengths and work out what kind of projects will be best suited to you. 

Mae’r adnodd hwn wedi’i lunio ar gyfer artistiaid er mwyn rhoi syniad i chi o sut y gallwch weithio yn llygad y cyhoedd drwy gomisiynau a phreswyliadau. Bydd yn eich helpu i nodi’ch cryfderau ac i weithio allan pa fath o brosiectau fyddai’n gweddu orau i chi. 

Working in the public realm (ie working to a brief for a publicly funded project, such as a residency for a community organisation or a commission by a local authority or a business) is vastly different from working with a curator and audiences in a gallery or studio context. You should anticipate what these differences are, and whether your practice is suited to the public realm. 

Mae gwahaniaeth sylweddol rhwng gweithio yn llygad y cyhoedd (h.y. gweithio yn unol â briff ar gyfer prosiect a ariennir yn gyhoeddus, fel preswyliad ar gyfer sefydliad cymunedol neu gomisiwn gan awdurdod lleol neu fusnes) a gweithio gyda churadur a chynulleidfaoedd yng nghyd-destun oriel neu stiwdio. Dylwch ragweld beth yw’r gwahaniaethau hyn, a ph’un a yw eich arfer yn gweddu i fod yn llygad y cyhoedd.


Simon Fenoulhet is an artist who plays with our preconceptions of the material world by manipulating everyday objects with unexpected outcomes. Simon Fenoulhet studied at both Newport and Cardiff Colleges of Art. Since then he has worked throughout Wales as an artist, educator and public art consultant, including a period as Deputy Director of Cywaith Cymru.Artworks Wales between 1991 and 2002. He won the Gold Medal for Fine Art at the 2010 National Eisteddfod of Wales and now works freelance as an artist and arts consultant. 

Artist yw Simon Fenoulhet sy’n chwarae gyda’n rhagdybiaethau o’r byd materol drwy ddefnyddio gwrthrychau pob dydd sydd â chanlyniadau annisgwyl. Astudiodd Simon Fenoulhet yng Ngholegau Celf Casnewydd a Chaerdydd. Ers hynny mae wedi gweithio ledled Cymru fel artist, addysgwr ac ymgynghorydd celf cyhoeddus, gan gynnwys cyfnod fel Dirprwy Gyfarwyddwr Cywaith Cymru, Artworks Wales rhwng 1991 a 2002. Enillodd y Fedal Aur am Gelf Gain yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2010 ac mae bellach yn gweithio’n llawrydd fel artist ac fel ymgynghorydd celf.