Artes Mundi 9 Studio Sessions // Sesiynau Stiwdio Artes Mundi 9

Artes Mundi has teamed up with Warp & g39 to create a series of free 1-1 sessions with Artists and Curators who have contributed to the Artes Mundi 9 Programme.  Welsh and Wales-based Artists can submit an expression of interest to have a 45 minute long one-to-one with one of our contributors on zoom.  

//

Mae Artes Mundi wedi uno â Warp a g39 i greu cyfres o sesiynau un-i-un am ddim gydag Artistiaid a Churaduron sydd wedi cyfrannu at Raglen Artes Mundi 9. Gall artistiaid o Gymru ac sydd wedi’u lleoli yng Nghymru gyflwyno datganiad o ddiddordeb i gael sesiwn un-i-un 45 munud gydag un o’n cyfranwyr ar Zoom:

Contributors    //    Cyfranwyr:  

Francis McKee ,  Dr Gina Athena Ulysse ,  Prabhakar Pachpute , Beatriz Santiago Munoz  , Meiro Koizumi  , Zasha Colah  , Nigel Prince  

More info about the contributors here>>>  //  Mwy o wybodaeth am y cyfranwyr yma >>>

The sessions centre on artistic practice, you can ask for advice on how to develop your work or feedback on something that’s already been made. Sessions can offer a sounding board for ideas. We always try to match artists so that you get the most out of their session, to do that we ask that you send us a bit more information.

To apply for a slot please submit the expression of interest form by clicking here. Remember to tell us who you want to speak to and send a brief description of practice, a statement about the main thing you want to get out of the session and some examples of work or links to it. We will contact you to let you know if you have been paired with an artist by Wednesday 2 June.

//

Mae’r sesiynau’n canolbwyntio ar ymarfer artistig, gallwch ofyn am gyngor ar sut i ddatblygu’ch gwaith neu adborth ar rywbeth sydd eisoes wedi’i wneud. Gall sesiynau gynnig cyfle i brofi syniadau. Rydym yn ceisio paru artistiaid bob amser fel y gallwch gael y gorau o’u sesiwn, ac i wneud hynny rydym yn gofyn i chi anfon mwy o wybodaeth atom.

I wneud cais am slot, cyflwynwch y ffurflen datganiad o ddiddordeb drwy glicio yma. Cofiwch ddweud wrthym âphwy yr hoffech siarad ac anfon disgrifiad byr o ymarfer, datganiad am y prif beth yr hoffech ei gael o’r sesiwn ac enghreifftiau o waith neu ddolenni iddo. Byddwn yn cysylltu â chi i roi gwybod a ydych wedi’ch paru ag artist erbyn dydd Mercher 2 Mehefin.


Artes Mundi is committed to ensuring equality of opportunity. Please fill in this equal opportunities form to help us monitor the equity of our current working practice. This information will be anonymised and included alongside other responses, it may be used in reporting to funders and other stakeholders.

If there is anything we can do to help you access your session and get the most out of your conversation please let us know. Some of the things we can offer include: support with child-care costs, live caption reporting, BSL interpretation or other language interpretation. 

//

Mae Artes Mundi yn ymrwymedig i sicrhau cyfle cyfartal. Llenwch y ffurflen cyfle cyfartal hon i’n helpu i fonitro tegwch ein harferion gwaith cyfredol. Bydd yr wybodaeth yma’n ddienw ac yn cael ei chynnwys ochr yn ochr â’r holl ymatebion eraill. Gellir ei defnyddio wrth adrodd wrth gyllidwyr a rhanddeiliaid eraill.

Os allwn ni wneud unrhyw beth i’ch helpu chi fanteisio ar sesiwn a chael y gorau o’r sgwrs rhowch wybod i ni. Rhai o’r pethau y gallwn eu cynnig yw: cymorth gyda chostau gofal plant, adrodd capsiynau byw, dehongli yn Iaith Arwyddion Prydain neu ddehongli mewn iaith arall. 

Closing Date for expressions of interest: Friday 28 May at 5pm     //    

Dydd cau: Dydd Gwener 28 Mai am 5pm. 

Cliciwch i Wneud Cais

Click to Apply

Image Credit: Dineo Seshee Bopape 
Gorree (song): Thobella: harmonic conversions, 2020 
Song, looped, woven grass mats, Welsh blanket, soil from River Severn 
Courtesy the bakgethwa ancestors 
Installation view: Artes Mundi 9 
Photography: Stuart Whipps