g39 Artist Resources // Adnoddau Artist g39 – Florence Boyd

What’s it worth? valuing opportunities //
Beth yw ei werth? gwerthfawrogi cyfleoedd

Something that comes up regularly in our one-to-one sessions with artists is the issue of unpaid opportunities that artists are offered or considering applying for. g39 is a supporter of the Paying Artists campaign and we think that it’s essential to a healthy and inclusive culture that artists are paid properly and creative careers are professionally respected.

Rhywbeth sydd yn ymddangos yn aml yn ein sesiynau un-i-un gydag artistiaid yw’r mater o gyfleoedd di-dâl sy’n cael ei gynnig i artistiaid. Mae g39 yn cefnogi’r ymgyrch ‘Paying Artists’ a choeliwn ei fod yn hanfodol ar gyfer diwylliant iach a chynhwysol bod artistiaid yn cael eu talu yn gywir a bod gyrfaoedd creadigol yn cael eu parchu’n broffesiynol.

We also understand that the creative community is vast and complex. We recognise that there can be viable creative solutions to budget restrictions, and that there might be times when the benefits of good opportunities are non-monetary. We think it’s important for artists to consider these issues carefully to avoid being exploited. We’ve been working with artist Florence Boyd who’s been working on a loose flowchart that acts as a set of prompts to consider when approaching unpaid opportunities.

Alongside this Florence has also worked on two illustrations. These two images, together, describe a way of thinking about ourselves, our skills, and our job roles, encouraging ourselves to think creatively and confidently about these things. The left hand image with multiple rippled layers shows a central space which shows core qualities, the next layer shows skills and crafts that we might have developed, and then on the outer layer it shows the specific job titles, or job roles that we might have. The right hand image has a similar concept. The idea is that at our core we are more malleable and adaptable than we might think and that often our skills and attributes, realigned in different ways could fit into a much wider set of possible job roles, opportunities, than we might first imagine.

Rydym hefyd yn deall bod y gymdeithas greadigol yn eang a chymhleth. Rydym yn cydnabod bod datrysiadau creadigol ymarferol i gyfyngiadau cyllidebol, ac efallai bydd adegau pan fydd buddion cyfleoedd da yn rhai anariannol. Rydym yn coelio ei fod yn bwysig i artistiaid ystyried yn ofalus y materion hyn i osgoi unrhyw ymelwad. Rydym wedi bod yn gweithio gyda’r artist Florence Boyd sydd wedi bod yn gweithio ar siart llif rhydd sy’n gweithredu fel awgrymiadau i’w hystyried wrth feddwl am gyfleoedd di-dâl.Florence Boyd works with sewn sculptural pieces and painting. Key themes revolve around how we move through inside and outside spaces and what emotions physical objects and environments trigger for us, exploring senses of belonging and banishment through story telling.

Florence studied illustration at UWE, Bristol and an MA in Fine Art Printmaking at Camberwell College of art. She has since worked as a theatre designer in Germany and London, and her illustration work has been published in the UK and Australia. She facilliates artists workshops for children in schools and charities and works for exhibitions as an artist fabricator.


Fe astudiodd Florence darlunio yn UWE, Bryste ac MA mewn celf gain mewn gwneud printiau yn Camberwell Collage of Art. Mae hi wedi gweithio fel dylunydd theatr yn yr Almaen a Llundain, a chyhoeddwyd ei gwaith dylunio yn y DU ac Awstralia. Mae hi’n hyrwyddo gweithdai artistiaid ar gyfer plant mewn ysgolion ac elusennau ac yn gweithio i arddangosfeydd fel gwneuthurwr artist.

Mae Florence Boyd yn gweithio gyda darnau cerfluniol gwniedig a pheintio. Mae themâu allweddol yn cylchdroi o amgylch sut rydym yn symud drwy ofodau tu fewn a thu allan a pa emosiynau mae gwrthrychau corfforol yn ein tanio, gan archwilio synnwyr o berthyn ac alltudiaeth drwy adrodd stori.