A View From the Side Podcast // Podlediadau – Jerwood UNITe Special

These three podcast episodes have been created & produced by g39’s Jerwood UNITe intern, Rosie Clement Hennion. Over the course of the nine week UNITe 2021 residency, Rosie interviewed the 5 artists about their experience on the programme, their earliest memories of art and discussed how the residency has shaped their practices going forward.

Mae’r tair pennod podlediad hyn wedi eu creu a’u cynhyrchu gan intern Jerwood UNITe g39, Rosie Clement Hennion. Dros gyfnod preswyl o 9 wythnos gyda UNITe, cyfwelodd Rosie y 5 artist am eu profiadau ar y rhaglen, eu hatgofion cyntaf o gelf a sut mae’r breswylfa wedi siapio eu hymarferion wrth symud ymlaen.

With partnership from Jerwood Arts, g39 was able to support:

Gyda phartneriaeth gan Jerwood Arts, roedd modd i g39 gefnogi:

Click here to listen on // Cliciwch yma i wrando >> Spotify / Apple Podcasts

g39 Artist Resources // Adnoddau Artist g39 – Florence Boyd

What’s it worth? valuing opportunities //
Beth yw ei werth? gwerthfawrogi cyfleoedd

Something that comes up regularly in our one-to-one sessions with artists is the issue of unpaid opportunities that artists are offered or considering applying for. g39 is a supporter of the Paying Artists campaign and we think that it’s essential to a healthy and inclusive culture that artists are paid properly and creative careers are professionally respected.

Rhywbeth sydd yn ymddangos yn aml yn ein sesiynau un-i-un gydag artistiaid yw’r mater o gyfleoedd di-dâl sy’n cael ei gynnig i artistiaid. Mae g39 yn cefnogi’r ymgyrch ‘Paying Artists’ a choeliwn ei fod yn hanfodol ar gyfer diwylliant iach a chynhwysol bod artistiaid yn cael eu talu yn gywir a bod gyrfaoedd creadigol yn cael eu parchu’n broffesiynol.

We also understand that the creative community is vast and complex. We recognise that there can be viable creative solutions to budget restrictions, and that there might be times when the benefits of good opportunities are non-monetary. We think it’s important for artists to consider these issues carefully to avoid being exploited. We’ve been working with artist Florence Boyd who’s been working on a loose flowchart that acts as a set of prompts to consider when approaching unpaid opportunities.

Alongside this Florence has also worked on two illustrations. These two images, together, describe a way of thinking about ourselves, our skills, and our job roles, encouraging ourselves to think creatively and confidently about these things. The left hand image with multiple rippled layers shows a central space which shows core qualities, the next layer shows skills and crafts that we might have developed, and then on the outer layer it shows the specific job titles, or job roles that we might have. The right hand image has a similar concept. The idea is that at our core we are more malleable and adaptable than we might think and that often our skills and attributes, realigned in different ways could fit into a much wider set of possible job roles, opportunities, than we might first imagine.

Rydym hefyd yn deall bod y gymdeithas greadigol yn eang a chymhleth. Rydym yn cydnabod bod datrysiadau creadigol ymarferol i gyfyngiadau cyllidebol, ac efallai bydd adegau pan fydd buddion cyfleoedd da yn rhai anariannol. Rydym yn coelio ei fod yn bwysig i artistiaid ystyried yn ofalus y materion hyn i osgoi unrhyw ymelwad. Rydym wedi bod yn gweithio gyda’r artist Florence Boyd sydd wedi bod yn gweithio ar siart llif rhydd sy’n gweithredu fel awgrymiadau i’w hystyried wrth feddwl am gyfleoedd di-dâl.Florence Boyd works with sewn sculptural pieces and painting. Key themes revolve around how we move through inside and outside spaces and what emotions physical objects and environments trigger for us, exploring senses of belonging and banishment through story telling.

Florence studied illustration at UWE, Bristol and an MA in Fine Art Printmaking at Camberwell College of art. She has since worked as a theatre designer in Germany and London, and her illustration work has been published in the UK and Australia. She facilliates artists workshops for children in schools and charities and works for exhibitions as an artist fabricator.


Fe astudiodd Florence darlunio yn UWE, Bryste ac MA mewn celf gain mewn gwneud printiau yn Camberwell Collage of Art. Mae hi wedi gweithio fel dylunydd theatr yn yr Almaen a Llundain, a chyhoeddwyd ei gwaith dylunio yn y DU ac Awstralia. Mae hi’n hyrwyddo gweithdai artistiaid ar gyfer plant mewn ysgolion ac elusennau ac yn gweithio i arddangosfeydd fel gwneuthurwr artist.

Mae Florence Boyd yn gweithio gyda darnau cerfluniol gwniedig a pheintio. Mae themâu allweddol yn cylchdroi o amgylch sut rydym yn symud drwy ofodau tu fewn a thu allan a pa emosiynau mae gwrthrychau corfforol yn ein tanio, gan archwilio synnwyr o berthyn ac alltudiaeth drwy adrodd stori.

g39 Artist Resources // Adnoddau Artist g39 – Shaun James

Gallwch Argraffu Sgrin // You Can Screen Print

Shaun James has put together this series of screen printing training videos. //

Mae Shaun James wedi rhoi at ei gilydd cyfres o fideos hyfforddi argraffu sgrin.

If you’re interested in making your own screen prints, then this video series gives detailed, clear
instructions and advice, showing everything you’ll need to know.

Os oes gennych ddiddordeb mewn creu printiau sgrin eich hunain, mae’r gyfres hon yn cynnig
cyngor a chyfarwyddiadau manwl a chlir, gan ddangos yr hyn sydd angen i chi wybod.


Shaun’s practice is broadly based around printmaking: focusing on screen printing. He is interested in the idea of being led in his image making by the materials at hand and by chance circumstances that arise in the process of making. He plays with new processes as a means to both understand them and expand upon them leading his work forward; creating tangents that evolve beyond their original motivation, shedding and absorbing as the process unfolds.

Mae ymarferiad Shaun wedi ei seilio yn fras ar argraffu; yn ffocysu ar argraffu sgrin. Mae ganddo ddiddordeb yn y syniad o gael ei arwain yn ei ddarlunio gan y deunyddiau wrth law a’r amgylchiad siawns sy’n codi yn y broses o greu. Mae’n chwarae gyda phrosesau newydd fel modd i’w deall ac i’w datblygu ymhellach, sy’n arwain ei waith ymlaen, yn creu tangiadau sy’n datblygu tu hwnt i’w ysgogiad gwreiddiol, yn gollwng ac amsugno wrth i’r broses ymagor.

g39 Artist Resources // Adnoddau Artist g39 – Gaia Redgrave

g39 Artist Resources // Adnoddau Artist g39 – Gaia Redgrave

A film about welcoming people with autism and sensory processing difficulties, to the gallery setting.

Ffilm am groesawu pobl sy’n awtistig ac sy’n profi anawsterau prosesu synhwyraidd, i leoliad yr oriel.

Gaia has produced a resource for artists, curators and those working in the arts to  understand the difficulties experienced by those to have sensory processing issues due to autism. She explores how best to work with those individuals. 

Mae Gaia wedi cynhyrchu adnodd i artistiaid, curaduron a’r rheiny sy’n gweithio yn y byd celfyddydau er mwyn iddynt ddeall yr anawsterau a brofwyd gan y rheiny sydd â phroblemau prosesu synhwyraidd oherwydd awtistiaeth. Mae’n archwilio sut i weithio orau gyda’r unigolion hynny. 

She gives us ways to minimise exclusion and avoid negative  impacts on their physical and mental wellbeing. Sensory overload can result in  anything from embarrassment to mental collapse and an inability to cope with the environment. The film offers simple processes that can be put in place to enable a positive, inclusive environment.

Mae’n rhoi ffyrdd i ni leihau eithrio ac osgoi effeithiau negyddol ar eu llesiant corfforol a meddwl. Gall gorlwytho synhwyraidd olygu unrhyw beth o embaras i chwalfa feddyliol ac anallu i ymdopi â’r amgylchedd. Mae’r ffilm yn cynnig prosesau syml sy’n gallu cael eu rhoi ar waith i alluogi amgylchedd cadarnhaol, cynhwysol.

http://www.gaiaredgrave.co.uk/


Gaia is a neurodiverse artist based in Pembrokeshire with sensory processing issues who has  frequently experienced exclusion from arts projects and spaces. She works mainly in film, immersive installation & performance and has exhibited widely. She recently spoke at the Unlimited: Making Space (2020) conference. She has been chosen to be one of Oriel Davies’s new Associate Artists.

Artist niwroamrywiol sy’n byw yn Sir Benfro yw Gaia ac mae ganddi broblemau prosesu synhwyraidd ac mae wedi profi eithrio o brosiectau a mannau celf yn rheolaidd. Mae’n gweithio yn y maes ffilmiau ac mae wedi arddangos ei gwaith yn eang. Yn ddiweddar, siaradodd yn y Gynhadledd Unlimited: Making Space (2020). Mae wedi cael ei dewis fel un o Artistiaid Cyfrannog newydd Oriel Davies.

g39 Artist Resources //Adnoddau Artist g39 – Simon Fenoulhet

How do I go Public? //Sut allaf geisio nawdd cyhoeddus? 

A guide to working on public art commissions and residencies

Canllaw i weithio ar gomisiynau celf a phreswyliadau cyhoeddus

This resource has been written for artists to give you an impression of how you can work in the public realm via commissions and residencies. It will help you identify your strengths and work out what kind of projects will be best suited to you. 

Mae’r adnodd hwn wedi’i lunio ar gyfer artistiaid er mwyn rhoi syniad i chi o sut y gallwch weithio yn llygad y cyhoedd drwy gomisiynau a phreswyliadau. Bydd yn eich helpu i nodi’ch cryfderau ac i weithio allan pa fath o brosiectau fyddai’n gweddu orau i chi. 

Working in the public realm (ie working to a brief for a publicly funded project, such as a residency for a community organisation or a commission by a local authority or a business) is vastly different from working with a curator and audiences in a gallery or studio context. You should anticipate what these differences are, and whether your practice is suited to the public realm. 

Mae gwahaniaeth sylweddol rhwng gweithio yn llygad y cyhoedd (h.y. gweithio yn unol â briff ar gyfer prosiect a ariennir yn gyhoeddus, fel preswyliad ar gyfer sefydliad cymunedol neu gomisiwn gan awdurdod lleol neu fusnes) a gweithio gyda churadur a chynulleidfaoedd yng nghyd-destun oriel neu stiwdio. Dylwch ragweld beth yw’r gwahaniaethau hyn, a ph’un a yw eich arfer yn gweddu i fod yn llygad y cyhoedd.


Simon Fenoulhet is an artist who plays with our preconceptions of the material world by manipulating everyday objects with unexpected outcomes. Simon Fenoulhet studied at both Newport and Cardiff Colleges of Art. Since then he has worked throughout Wales as an artist, educator and public art consultant, including a period as Deputy Director of Cywaith Cymru.Artworks Wales between 1991 and 2002. He won the Gold Medal for Fine Art at the 2010 National Eisteddfod of Wales and now works freelance as an artist and arts consultant. 

Artist yw Simon Fenoulhet sy’n chwarae gyda’n rhagdybiaethau o’r byd materol drwy ddefnyddio gwrthrychau pob dydd sydd â chanlyniadau annisgwyl. Astudiodd Simon Fenoulhet yng Ngholegau Celf Casnewydd a Chaerdydd. Ers hynny mae wedi gweithio ledled Cymru fel artist, addysgwr ac ymgynghorydd celf cyhoeddus, gan gynnwys cyfnod fel Dirprwy Gyfarwyddwr Cywaith Cymru, Artworks Wales rhwng 1991 a 2002. Enillodd y Fedal Aur am Gelf Gain yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2010 ac mae bellach yn gweithio’n llawrydd fel artist ac fel ymgynghorydd celf.