Talk // Sgwrs: Heather Phillipson 20/08/21

20/08/21, 16.00-18.00

Booking is essential. Book here >>

Archebu o flaen llaw yn hanfodol. Archebwch le ar Eventbrite yma >>

Join Heather Phillipson and Holly Davey for a relaxed online teatime discussion about work, life and the places we find ourselves.

Heather joined Holly during her exhibition at g39, The Conversation in 2017 in a talk. With so many changes in the last few years, in the world as well as within their own practices, we revisit that ongoing ‘conversation’ between them both.

Heather Phillipson works across video, sculpture, web projects, music, drawing and poetry. RUPTURE NO 1: blowtorching the bitten peach, her vast, audiovisual and sculptural commission for the Duveens Galleries at Tate Britain, runs until January 2022 and THE END, her sculpture for the Fourth Plinth, Trafalgar Square, is up until July 2022. Other recent commissions include new audio-collages for Radio 3 and Art on the Underground in 2020, installations for the Shanghai Biennial 2021, Sharjah Biennial 14 and the Martin Gropius Bau, Berlin, both in2019, and a major solo show at BALTIC Centre for Contemporary Art, Gateshead, in 2018.

Phillipson is also an award-winning poet and has published five volumes of poetry. Her most recent collection is ‘Whip-hot & Grippy’, published by Bloodaxe Books in 2019. She received the Film London Jarman Award in 2016 and was awarded the European Film Festival selection at the 47th International Film Festival Rotterdam in 2018.

Holly Davey‘s practice incorprates photography, video, text, sculpture and performance. She works with ideas around absence, place and archive. She has had a number of commissions working with collections and archives including Here is Where We Came From at Plymouth Museum and Gallery; There is No There There, A La Ronde, Exeter; Here Is Where We Meet, for Situtations,  The Nameless Grace, Holburne Museum, Bath; and Nothing Is What It Is Because Everything Is What It Isn’t, National Museum Wales. 

Her most recent show, a solo exhibition, A Script for an Archive at Chapter, Cardiff and Danielle Arnaud Gallery, London, 2020, was developed at The British School at Rome, 2019. She had a major solo show The Conversation at g39, Cardiff in 2017 and in 2017. She has recently gained a PhD place at The Slade School of Fine Art, London commencing in Autumn 2021. 

munwch a Heather Phillipson a Holly Davey ar gyfer trafodaeth hamddenol ar-lein am waith, bywyd a’r llefydd rydym yn darganfod ein hunain.

Ymunodd Heather ag Holly yn ystod ei harddangosfa yn g39, The Conversation yn 2017 mewn sgwrs.. Gyda chymaint o newidiadau yn ystod y blynyddoedd diwethaf, yn y byd yn ogystal gyda’u hymarferiadau ei hunain, rydym yn ailymweld a’r ‘sgwrs’ cyfredol hon rhwng y ddwy.

Mae Heather Phillipson yn gweithio gyda fideo, cerflunwaith, prosiectau gwe, cerddoriaeth, darlunio a barddoniaeth. Mae RUPTURE NO 1: blowtorching the bitten peach sef ei chomisiwn cerfluniol a chlywedol anferth ar gyfer y Duveens Galleries yn Tate Britain, yn rhedeg tan Ionawr 2022 ac mae THE END, ei cherflun ar gyfer y Fourth Plinth, Sgwâr Trafalgar yno tan Orffennaf 2022. Mae comisiynau diweddar yn cynnwys collages sain ar gyfer Art on the Underground, Radio 3, 2020, gosodiadau ar gyfer y Shanghai Biennial 2021, Sharjah Biennial 14 a’r Martin Gropius Bau, Berlin, y ddau yn 2019, a sioe unigol yn BALTIC Centre for Contemporary Art, Gateshead yn 2018.

Mae arfer Holly Davey yn seiliedig ar lens gan weithio’n agos gyda syniadau ynghylch y cof, lleoliad a chasgliadau o’r archif sydd yn bennaf ar-lein ac wedi’u lleoli mewn llyfrgell / amgueddfa. 

Mae ganddi ddiddordeb mewn treftadaeth lleoliad neu gasgliad – yn arbennig ei hanes cymdeithasol a gollwyd neu a anghofiwyd ar y cyfan. Mae ganddi ddiddordeb mewn ymchwilio a datblygu syniadau sy’n archwilio’r cysyniadau o ffaith a ffuglen, gan gymylu’r ffiniau a gwneud i’r gynulleidfa gwestiynu beth sy’n real? 

Mae ei sioeau diweddar yn cynnwys  A Script for an Archive yn Danielle Arnaud Gallery, Llundain a mwyaf diweddar yn Chapter, Caerdydd. Datblygwyd y sioe o waith ymchwil yn ystod ei hamser yn The British School at Rome yn 2019.

Rebecca Moss in conversation with Mel Brimfield //Rebecca Moss mewn sgwrs gyda Mel Brimfield 12/08/21

12/08/21, 18.00-20.00

Archebu o flaen llaw yn hanfodol. Archebwch le ar Eventbrite yma >>

Booking is essential. Book through Eventbrite here>>

Join us for a relaxed conversation between Mel Brimfield and Rebecca Moss who has produced three new films for the SurveyII exhibition. Herd Mentality, Home Improvement and Pancake are a series of short videos which document absurdist scenarios performed to camera by the artist. These site-responsive gestures build on the artist’s use of humour and anti-monumental interventions to reflect on the world around us.

Rebecca critically examines heroic narratives through absurdist gestures. Her videos speculate upon ecological instability, humanity’s relationship to the natural world, and how a feminist perspective could transform our position on the planet. She is also interested in how slapstick performance can speak to power through humour.

It’s always a pleasure to welcome back Mel Brimfield, who taught Rebecca at the RCA and is currently exhibiting From This World, to That Which Is to Come at The Tetley, Leeds. Her interdisciplinary and collaborative practice is rooted in scripted performance, incorporating live work, moving image, staged audio, installation and drawing. Operating at the intersection of theatre, live art and film, Brimfield’s work aims to bring audiences for the arts together and erode historic distinctions between creative fields.

Both artists use differing formats and genres, humour and awkwardness to appraise and disrupt received cultural hierarchies. The talk will be informal and held on Zoom.

Ymunwch a ni am sgwrs hamddenol rhwng Mel Brimfield a Rebecca Moss sydd wedi cynhyrchu tair ffilm newydd ar gyfer arddangosfa Survey II. Mae Herd Mentality, Home Improvement a Pancake yn gyfres o fideos byr sy’n dogfennu senarios abswrdaidd wedi’u perfformio i’r camera gan yr artist. Mae’r ystumiau hyn, sy’n ymateb i’r safle, yn adeiladu ar ddefnydd yr artist o hiwmor ac ymyriadau gwrth-goffaol i fyfyrio ar y byd o’n cwmpas.

Mae Rebecca Moss yn archwilio naratifau arwrol yn feirniadol drwy ystumiau abswrdaidd. Mae ei fideos yn damcaniaethu ar ansefydlogrwydd ecolegol, perthynas dynoliaeth â’r byd naturiol, a sut allai persbectif ffeministaidd drawsnewid ein safbwynt ar y blaned. Mae ganddi hefyd ddiddordeb mewn sut all perfformiad slapstic gyfarch grym drwy hiwmor.

Mae’n bleser cael estyn croeso unwaith eto i Mel Brimfield, a bu’n dysgu Rebecca yn yr RCA ac sydd ar hyn o bryd yn arddangos From This World, to That Which I to Come yn The Tetley, Leeds. Mae ei hymarferiad rhyngddisgyblaethol a chydweithiol gyda’i wreiddiau mewn perfformiadau wedi’u sgriptio, gan gynnwys gwaith byw, delweddau symudol, sain wedi ei lwyfannu, gosodwaith a darlunio. Yn gweithredu ar y gyffordd o theatr, celf byw a ffilm, mae gwaith Brimfield yn anelu i uno cynulleidfa’r celfyddydau ac i erydu gwahaniaethau hanesyddol rhwng meysydd creadigol.
Mae’r ddwy yn defnyddio gwahanol fformatau a genres, hiwmor a lletchwithdod i gloriannu a tharfu ar hierarchaethau diwylliannol safonol. Bydd y sgwrs yn anffurfiol trwy Zoom.

Talk //Sgwrs : Libita Sibungu / Dyddiad Newydd / New Date: 24/07/21 – 14.00


To book a place >>>
Cliciwch yma i archebu >>>

Libita Sibungu’s solo and collaborative projects explore the political and spiritual relationships between the landscape and the body – told through personal and collective histories connecting diasporic legacies. Research is shared through embodied acts of digging; in earth, in records – revealing lost, and buried testimonies emerging out of fugitive experiences. Installations, performance, print, text and sound, help bring to life ongoing conversations surrounding the possibilities of a living archive.

Sibungu is a British-Namibian artist based in Bristol, projects of note have been presented with; Temple Bar Gallery, Ireland, (2021), Gasworks, Somerset House, Spike Island, (all UK) and Cabaret Voltaire, Switzerland, (2019); Whitstable Biennale; Eastside Projects, (all UK) and Kalashnikovv Gallery and the Bagfactory, Johannesburg (2018); South London Gallery, UK, and Diaspora Pavilion, 57th Venice Biennale, Italy (2017). Sibungu is also the recipient of the Paul Hamlyn Foundation Award and Henry Moore Foundation Grant Award (2020).

Mae prosiectau unigol a chydweithredol Libita Sibungu yn archwilio’r perthnasoedd gwleidyddol ac ysbrydol rhwng y dirwedd a’r corff – a adroddir trwy hanesion personol a chyfunol sy’n cysylltu cymynroddion diasporig. Rhennir ymchwil drwy weithredoedd ymgorfforedig o gloddio; yn y ddaear, mewn cofnodion – – datgelu tystiolaethau coll a chladdedig sy’n deillio o brofiadau ffo. Mae gosodiadau, perfformiad, print, testun a sain, yn helpu i ddod â sgyrsiau parhaus ynghylch posibiliadau archif fyw yn fyw.

Mae Sibungu yn arlunydd Prydeinig-Namibia wedi’i leoli ym Mryste, dangoswyd prosiectau o bwys yn; Temple Bar Gallery, Ireland, (2021), Gasworks, Somerset House, Spike Island, (all UK) and Cabaret Voltaire, Switzerland, (2019); Whitstable Biennale; Eastside Projects, (all UK) and Kalashnikovv Gallery and the Bagfactory, Johannesburg (2018); South London Gallery, UK, and Diaspora Pavilion, 57th Venice Biennale, Italy (2017). Sibungu is also the recipient of the Paul Hamlyn Foundation Award and Henry Moore Foundation Grant Award (2020).

Restless Practice: Plugged In

Lab ymchwil ar-lein yw Plugged In. Mae’n uno artistiaid traws ddisgyblaeth i adlewyrchu ar eu prosesau creadigol ac i fagu gwaith newydd drwy; archwilio offer digidol, cydweithrediadau o bell a chysylltiadau rhwng symudoldeb corfforol/digidol.

Yr artistiaid / ymchwilwyr a’r sefydliadau sy’n cymryd rhan yw Sam Carvosso, Fuji Hoffman, Teddy Hunter, and Marianne Vieulès. The project also works with Kultivera (Sweden) and g39 (Wales).

Mae Restless Practice yn brosiect ymchwil sy’n cael ei rhedeg gan ddwy artist Site Sit (Lauren Heckler + Sophie Lindsey) oedd am gael ei gynnal yn llyfrgell g39 cyn i’r amgylchiadau newid. Rydym wedi bod yn gweithio gyda’r ddwy i raglennu’r prosiect tu allan i’r llyfrgell.Mae’n archwilio ecoleg cynhyrchiant o fewn ymarferiad artistig, i grybwyll pa adnoddau, rhwydwaith mewnol a chysylltiadau sy’n angenrheidiol ar gyfer i ymarferiad cludadwy a safle ymatebol fod yn wir gynialadwy.

//

Restless Practice: Plugged in is an online research lab that brings cross disciplinary artists together to reflect on their creative processes and develop new work through; exploring digital tools, long-distance collaborations and relationships between physical/digital mobility.

The artists/ researchers and organisations participating in this strand are Sam Carvosso, Fuji Hoffman, Teddy Hunter, and Marianne Vieulès. The project also works with Kultivera (Sweden) and g39 (Wales).

Restless Practice is an on-going research project led by artist duo Site Sit (Lauren Heckler + Sophie Lindsey). It examines the ecology of productivity within artistic practice, to consider what resources, infrastructure and relationships are necessary for a portable, site responsive practice to be truly sustainable.

Rosalie Schweiker – Sgwrs Artist

Yn cael ei gynnal gan g39 a’r artist ar Zoom

Dydd Gwener 8fed o Fai 6pm – 7pm

Wedi ei rhaglennu i’w gyflwyno’n bersonol yn wreiddiol, mae Rosalie Schweiker wedi datblygu dull newydd o gyflwyno sgwrs yn ystod y rhuthr i symud ar-lein. Rydym wrth ein boddau cael croesawu Rosalie yma ar gyfer ein digwyddiad cyhoeddus cyntaf ers i ni gau ein drysau ym mis Mawrth o ganlyniad i’r pandemig Coronafeirws. www.rosalieschweiker.info

Ymunwch â Rosalie ar gyfer sgwrs Zoom awr o hyd, gydag ymyrraeth ar gyfer ychydig o ymarferiadau ymestyn gan Leonie Cronin. Disgwyliwch ystyriaeth ysgafn am yr hyn sy’n digwydd yn y celfyddydau ar hyn o bryd, hanesion torcalonnus o waith sydd wedi peidio â bod a rhai datblygiadau cyffrous ar gyfer gweithwyr y celfyddydau.

Am ddim.

Mae angen archebu lle. Ymunwch â’r sgwrs ar Eventbrite: https://www.eventbrite.co.uk/e/104041183982

Rosalie Schweiker – Artist Talk

Image credit: Rosalie Schweiker

Hosted by g39 and the artist on Zoom

Friday 8th May 6pm – 7pm

Originally programmed to be delivered in person, Rosalie Schweiker has developed a new approach to delivering a talk during  the rush to move online. This is our first public event since we closed our doors in March in response to the Coronavirus pandemic and we are delighted to be hosting http://rosalieschweiker.info

Join Rosalie for a one-hour Zoom talk, interrupted by a few stretching exercises with Leonie Cronin. Expect some not very deep thoughts on what is happening in the arts right now, harrowing tales of now-defunct works plus a few new exciting developments for cultural workers.

Free.

Booking required. Book to join the talk at Eventbrite: https://www.eventbrite.co.uk/e/104041183982