Category: Uncategorized

Prosiectau Llyfrgell / Library Residencies May – July 2019

dvd_pirate.jpg

DVD Pirate, Thomas Goddard

g39

Rhiannon Lowe

16 Mai 2019 // 16th May 2019

6yp – 8yp // 6pm – 8pm

Am ddim. Croeso I bawb // Free. All welcome

Ym mis Mai, pan ddof yn ôl i’r llyfrgell yn g39, efallai caf barti bach, fyddai hynny’n iawn? Cerddoriaeth, sŵn, delweddau, dawnsio, diod, nadu, pobl yn marw yn y gornel – y math yna o beth. Byddaf yn clirio ar ôl hynny. Mae’r artist Rhiannon Lowe yn nodi diwedd ei harhosiad yn llyfrgell g39.

In May when I come back to the library at g39, I might have a bit of a party, that be OK? Music, noise, visuals, dancing, drink, caterwauling, people dying in the corner – that sort of thing. I’ll clear up afterwards. Artist Rhiannon Lowe marks the end of her stay in the g39 library.


g39

Thomas Goddard

14 Mehefin 2019 // 14th June 2019

6yp – 8yp // 6pm – 8pm

Am ddim. Croeso I bawb // Free. All welcome

Gall defnyddio llyfrgelloedd ymddangos fel peth rhyfedd yn oed y rhyngrwyd – rydym yn dal gafael arnynt fel cysyniad, er hiraeth, ond hefyd yn gweld gwerth mewn catalogio, casglu a chadw. Cyflwyna’r artist Thomas Goddard ffrwyth ei ymchwil i’r casgliad o ddarluniau symudol o fewn llyfrgell g39.

The use of libraries can seem like an oddity in the age of the internet – we cling to them as a concept, for nostalgia but also see the value in cataloguing, collecting and preserving. Artist Thomas Goddard presents the culmination of his research into the moving image collection within the g39 library.


g39

Freya Dooley

4 Gorffennaf 2019 // 4th July 2019

6yp – 8yp // 6pm – 8pm

Am ddim. Croeso I bawb // Free. All welcome

Rydw i’n gweithio gyda geiriau, darlun byw, sain a pherfformiad. Mae fy ngwaith yn aml yn cyfuno cyfeiriadau at waith llenyddol a’r diwylliant pop i greu monologau, dialogau a thraciau sain dameidiog, yn ogystal â gweithiau hanner ffuglennol ar ffurf hunangofiannau/bywgraffiadau. Mae’r artist Freya Dooley yn cynnal digwyddiad i nodi diwedd ei gwaith ymchwil o fewn llyfrgell g39.

I work with writing, moving image, sound and performance. My work often combines literary and pop culture references to create fragmented monologues, dialogues, soundtracks and auto/biographical semi-fictions. Artist Freya Dooley hosts an event to mark the end of her research within the g39 library.

Taith i Birmingham

image credit Freya Dooley

Rydym yn cynllunio Diwrnod Away Warp am 1af o Fawrth!

Y tro hwn rydym ni’n mynd i Birmingham. Byddwn yn ymweld ag artistiaid a curators yn East Side Projects, Grand Union, Recent Activity, and A3 project space.

I’r gorau i ffwrdd, bydd ein taith yn cyd-fynd ag agoriadau arddangosfeydd a digwyddiadau ar draws Ardal Digbeth – https://digbethfirstfriday.com – gan gynnwys agor sioe o waith newydd gan Freya Dooley – https://eastsideprojects.org/projects/somewhere-in-the-crowd-theres-you 

Ac nid yw’n costio dim i deithio. Beth arall y gallech chi ofyn amdano?

Byddwn yn gadael am 10am o g39 ar 1af Mawrth a byddwn yn gadael tua 9pm.

Mae hyd at 7 lle ar gael. E-bost sam@g39.org i ofyn am le.

Bydd ‘Extra Special People’ Prosiectau Eastside yn gwneud taith dychwelyd ym mis Ebrill, felly hyd yn oed os na allwch chi wneud hyn, fe all fod yna ffyrdd o gwrdd ag artistiaid sy’n seiliedig ar Birmingham.

Warp Away Day – Birmingham

image credit Freya Dooley

We’re planning another Warp away day for the 1st March!

This time we’re going to Birmingham. We will visit artists and curators at East Side Projects, Grand Union, Recent Activity, and A3 project space.

To top it off, our trip will coincide with exhibition openings and events across the Digbeth Area – https://digbethfirstfriday.com/  including the opening of a show of new work by Freya Dooley: https://eastsideprojects.org/…/somewhere-in-the-crowd-ther…/.

And it’s free to travel What more could you ask for?

We’ll be leaving at 10am from g39 on 1st of March and we’ll be leaving around 9pm-ish. 

There are up to 7 places available . E-mail sam@g39.org to request a space.

Eastside Projects’ Extra Special People will be making a return trip in April, so even if you can’t make this one then there could be ways to meet Birmingham based artists.

Cyfle Swydd – Intern Warp: Mawrth – Medi 2019

Mae g39 wedi cyflogi 17 Intern Warp ers 2008. Mae’r rôl yn hanfodol i gefnogi Rhaglen Datblygu Proffesiynol Warp. Mae’n rhoi ychydig o brofiad i weithwyr celfyddydol proffesiynol ar ddechrau eu gyrfa i weithio gyda sefydliad celfyddydol (boed hynny’n wirfoddol neu’n gyflogedig). Byddant yn cael cyfle i ddatblygu eu sgiliau ymhellach drwy hyfforddiant ac ymgysylltiad uniongyrchol â’r sector. Mae’r rôl yn agored i artistiaid sy’n ymarfer a hefyd i’r rhai sy’n gobeithio adeiladu gyrfa fel gweithiwr proffesiynol celfyddydol. Mae gwybodaeth a dealltwriaeth o gelf gyfoes yn hanfodol.

Cyflog: Cynigir y swydd yn y gyfradd Real Living Wage: £ 18,252 p / a – pro rata ar ddau ddiwrnod yr wythnos (0.4 wte)

Cyfnod Cyflogaeth: Cynigir y swydd fel contract tymor penodol am 6 mis o ganol mis Mawrth i ganol mis Medi 2019.

Dyddiad cau: Dydd Mercher 20fed o Chwefror 2019 am 11.59pm

Rhaid i’r cais gyrraedd erbyn y dyddiad cau

Cynhelir cyfweliadau ar: Dydd Mercher 6 Mawrth 2019

I YMGEISIO trwy’r ffurflen ar-lein cliciwch yma  Continue reading

Apply for the Warp Internship: March – September 2019

Since 2008 g39 has employed 17 Warp Interns. The role is vital in supporting Warp’s Professional Development Programme. It offers early career arts professionals with some experience with an arts organisation (whether voluntary or employed) a chance to develop their skills further through training and direct engagement with the sector. It is open to visual arts practitioners and those hoping to build a career as an arts professional. Knowledge and understanding of contemporary art are essential.

Salary: The post is offered at The Real Living Wage rate.  £18,252 p/a – pro rata at two days per week (0.4 wte)

Employment Period: The job is offered as a fixed term contract for 6 months from mid-March to mid-September 2019.

Deadline date for receipt of applications: Wednesday 20th February 2019 at 11.59pm

The application must arrive by the deadline

Interviews will take place on: Wednesday 6th March 2019

TO APPLY via the online form click here

We welcome applications from people irrespective of disability, gender, sexual orientation, marital status, family responsibility, age, race, ethnic origin, nationality (subject to issue of work permit where required), trade union membership and activity, political or religious beliefs. 

Please contact us if you want to receive this form/ apply in a different format (eg paper format or large print version) get in touch by email: cinzia@g39.org or telephone 02920 473633. Also contact us if you have any questions regarding this application process or accessibility at g39 and we will be happy to discuss more suitable alternatives with you.

N.B. Due to the nature of funding current undergraduate students are not eligible to apply for this position.

Volunteer with us! Gwirfoddolwch hefo ni!

Our volunteers are the lovely bunch who dedicate their time, energy and support into helping g39 run like the smooth operator it is.Volunteering within any gallery has several benefits. First and foremost, it’s the most direct way of getting involved with what’s going on in the art scene, in which you can meet other like-minded individuals and are able to gain some valuable insight into how a gallery operates.

We’re a friendly lot at g39 and by getting involved you can gain experience and skills in areas such as exhibition installation, assisting at events, publicity and Library maintenance. We also value you as artists and want you to get as much out of working with us as you can, so if you have any suggestions of what you may like to do with us or certain aspects you want to get to know more about, we’ll do our best to accommodate.

If you would like to volunteer with us please fill in an online registration form here

If you  have any questions please contact the Warp Intern at intern@g39.org

Mae ein gwirfoddolwyr yn griw dymunol iawn sy’n rhoi eu hamser, eu hegni a’u cefnogaeth i helpu rhedeg g39 yn ddidrafferth. Mae sawl mantais i’w cael o wirfoddoli mewn unrhyw oriel. Yn gyntaf, ac yn anad dim, dyma’r ffordd fwyaf uniongyrchol o fod yn rhan o’r hyn sy’n digwydd ym myd celfyddyd, lle gallwch gyfarfod ag unigolion eraill cydnaws a chael mewnwelediad gwerthfawr i’r modd y mae oriel yn gweithio. Mae bod yn rhan o’r hyn sy’n mynd ymlaen, a gwneud i bethau ddigwydd, yn gyffrous ac yn datblygu’r rhwydwaith gynnal sy’n hollbwysig i bawb sy’n gweithio yn y celfyddydau.

Rydym yn griw cyfeillgar yn g39 ac wrth ymuno â ni gallwch ennill profiad a sgiliau mewn meysydd fel gosod arddangosfa, cynorthwyo mewn digwyddiadau, cyhoeddusrwydd a chynnal Llyfrgell. Rydym yn eich gwerthfawrogi fel artistiaid hefyd ac eisiau i chi elwa cymaint ag y gallwch o weithio gyda ni, felly os oes gennych unrhyw awgrymiadau ynghylch beth yr hoffech ei wneud gyda ni, neu agweddau penodol yr hoffech ddod i wybod mwy amdanynt, fe wnawn ein gorau i ateb y gofyn.

Os hoffech wirfoddoli gyda ni, lawrlwythwch y ffurflen a’i dychwelyd wedi ei chwblhau i intern@g39.org   Ffurflen Gwirfoddolwr Newydd

 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau cysylltwch ac Elin drwy ebostio  intern@g39.org

Made in Roath Open

Opening event: g39 Oxford Street, CF24 3DT

Sunday 14th October 5pm

Come along to this year’s Made in Roath Open exhibition, which g39 are delighted to be hosting in the festival’s 10th year.

Celebrate the beginning of this year’s Made in Roath festival at the gallery and vote for your favourite artwork!

If you’d like to submit your work please contact Dai on media@madeinroath.com by Monday 8th of October.

After the event the exhibition is open to visitors on Wednesday 18th October and Thursday 19th October 11am – 5pm.

Cyfle Gwaith – Rheolwr Swyddfa g39

Mae’r rôl Rheolwr Swyddfa hon sydd newydd ei chreu yn gyfle i unigolyn sy’n dymuno datblygu ei brofiad presennol ym maes gweinyddu/rheoli sector y celfyddydau. Bydd y Rheolwr Swyddfa yn gweithio ledled y sefydliad yn datblygu systemau, yn cefnogi’r gwaith o gyflawni gweithgareddau, yn ennill dealltwriaeth, sgiliau a gwybodaeth ac yn adeiladu ar ei wybodaeth a’i rwydweithiau presennol.

Cyflog: £18,200 pro rata (dri diwrnod o’r wythnos / 0.6 swydd gyfwerth ag amser llawn).

Bydd y rôl yn cael ei pheilota rhwng mis Tachwedd 2018 a mis Mehefin 2019, gyda’r nod o wneud y swydd yn barhaol, yn unol â chyllid.

Am y Disgrifiad Swydd llawn, Manyleb y Person a manylion Sut i Wneud Cais lawrlwythwch y wybodaeth lawn yma.

Job Opportunity: g39 Office Manager

This newly created Office Manager role is an ideal opportunity for someone who wishes to develop their experience in arts sector administration / management. The Office Manager will work across the organisation developing systems, supporting delivery of activities, gaining insight, skills and knowledge and building on their existing knowledge and networks.

Salary: £18,200 pro rata (3 days per week / 0.6 FTE)

The job is offered as a fixed term contract for 8 months. The role will be piloted Nov 2018 – June 2019, with the intent to make the position permanent, subject to funding.

For full Job Description, Person Specification and details of How to Apply download the full information here.

Clwb Brecwast Eisteddfod Breakfast Club

Dydd Sadwrn / Saturday 4 Mis Awst / August

10am – 12pm

Cwrdd yn y Bwthyn ar y glaswellt y tu allan i dafarn y Waterguard, Bae Caerdydd (gweler y map isod)

Meet at the Bwthyn on the grass outside the Waterguard pub, Cardiff Bay (see map below)

Wythnos yma bydd Clwb Brecwast yn cael ei gynnal yn yr Eisteddfod. Dewch i gael rwbath bach i fwyta, paned a sgyrsiau cyn treulio’r prynhawn yn mynd o amgylch y maes ar antur fawr!

Peidiwch ag anghofio Carnifal y Môr gyda ffilm gan Megan Broadmeadow a cherddoriaeth Gruff Rhys am 10.30pm y noson honno.

This week Breakfast Club will be based at the Eisteddfod. Come along for some food and cups of tea / coffee, chats and then you can spend the afternoon going to see the what’s on offer in the venues around Cardiff Bay.

Don’t forget Carnifal y Môr with a Megan Broadmeadow screening and music by Gruff Rhys at 10.30pm that evening.