Category: Uncategorized

Restless Practice: Plugged In

Lab ymchwil ar-lein yw Plugged In. Mae’n uno artistiaid traws ddisgyblaeth i adlewyrchu ar eu prosesau creadigol ac i fagu gwaith newydd drwy; archwilio offer digidol, cydweithrediadau o bell a chysylltiadau rhwng symudoldeb corfforol/digidol.

Yr artistiaid / ymchwilwyr a’r sefydliadau sy’n cymryd rhan yw Sam Carvosso, Fuji Hoffman, Teddy Hunter, and Marianne Vieulès. The project also works with Kultivera (Sweden) and g39 (Wales).

Mae Restless Practice yn brosiect ymchwil sy’n cael ei rhedeg gan ddwy artist Site Sit (Lauren Heckler + Sophie Lindsey) oedd am gael ei gynnal yn llyfrgell g39 cyn i’r amgylchiadau newid. Rydym wedi bod yn gweithio gyda’r ddwy i raglennu’r prosiect tu allan i’r llyfrgell.Mae’n archwilio ecoleg cynhyrchiant o fewn ymarferiad artistig, i grybwyll pa adnoddau, rhwydwaith mewnol a chysylltiadau sy’n angenrheidiol ar gyfer i ymarferiad cludadwy a safle ymatebol fod yn wir gynialadwy.

//

Restless Practice: Plugged in is an online research lab that brings cross disciplinary artists together to reflect on their creative processes and develop new work through; exploring digital tools, long-distance collaborations and relationships between physical/digital mobility.

The artists/ researchers and organisations participating in this strand are Sam Carvosso, Fuji Hoffman, Teddy Hunter, and Marianne Vieulès. The project also works with Kultivera (Sweden) and g39 (Wales).

Restless Practice is an on-going research project led by artist duo Site Sit (Lauren Heckler + Sophie Lindsey). It examines the ecology of productivity within artistic practice, to consider what resources, infrastructure and relationships are necessary for a portable, site responsive practice to be truly sustainable.

Rosalie Schweiker – Sgwrs Artist

Yn cael ei gynnal gan g39 a’r artist ar Zoom

Dydd Gwener 8fed o Fai 6pm – 7pm

Wedi ei rhaglennu i’w gyflwyno’n bersonol yn wreiddiol, mae Rosalie Schweiker wedi datblygu dull newydd o gyflwyno sgwrs yn ystod y rhuthr i symud ar-lein. Rydym wrth ein boddau cael croesawu Rosalie yma ar gyfer ein digwyddiad cyhoeddus cyntaf ers i ni gau ein drysau ym mis Mawrth o ganlyniad i’r pandemig Coronafeirws. www.rosalieschweiker.info

Ymunwch â Rosalie ar gyfer sgwrs Zoom awr o hyd, gydag ymyrraeth ar gyfer ychydig o ymarferiadau ymestyn gan Leonie Cronin. Disgwyliwch ystyriaeth ysgafn am yr hyn sy’n digwydd yn y celfyddydau ar hyn o bryd, hanesion torcalonnus o waith sydd wedi peidio â bod a rhai datblygiadau cyffrous ar gyfer gweithwyr y celfyddydau.

Am ddim.

Mae angen archebu lle. Ymunwch â’r sgwrs ar Eventbrite: https://www.eventbrite.co.uk/e/104041183982

 

Rosalie Schweiker – Artist Talk

Image credit: Rosalie Schweiker

Hosted by g39 and the artist on Zoom

Friday 8th May 6pm – 7pm

Originally programmed to be delivered in person, Rosalie Schweiker has developed a new approach to delivering a talk during  the rush to move online. This is our first public event since we closed our doors in March in response to the Coronavirus pandemic and we are delighted to be hosting http://rosalieschweiker.info

Join Rosalie for a one-hour Zoom talk, interrupted by a few stretching exercises with Leonie Cronin. Expect some not very deep thoughts on what is happening in the arts right now, harrowing tales of now-defunct works plus a few new exciting developments for cultural workers.

Free.

Booking required. Book to join the talk at Eventbrite: https://www.eventbrite.co.uk/e/104041183982

 

Diweddariad Coronafirws / Coronavirus update

g39 a Warp ar gau nes bydd rhybudd pellach //

g39 and Warp are closed until further notice.

In response to increasing concerns about the spread of Covid-19 (coronavirus), and in order to protect the health and wellbeing of staff, visitors and volunteers, g39 has closed in Cardiff until further notice.

We have implemented a homeworking policy and will be following Government advice and recommendations in terms of future working practices. It is our intention to reopen as soon as possible and to offer access to exhibitions, our library and other facilities in due course.

Please check our website and social media channels for updates, and keep safe and healthy in these challenging times.

Mewn ymateb i bryderon cynyddol ynghylch lledaeniad Covid-19 (coronafirws), ac er mwyn amddiffyn iechyd a lles staff, ymwelwyr a gwirfoddolwyr, mae Warp a g39 wedi cau yng Nghaerdydd nes bydd rhybudd pellach.

Rydym wedi gweithredu polisi gwaith cartref a byddwn yn dilyn cyngor ac argymhellion y Llywodraeth o ran arferion gwaith yn y dyfodol. Ein bwriad yw ailagor cyn gynted â phosibl a chynnig mynediad i arddangosfeydd, ein llyfrgell a chyfleusterau eraill maes o law.

Edrychwch ar ein gwefan a’n sianeli cyfryngau cymdeithasol i gael diweddariadau, a chadwch yn ddiogel ac yn iach yn yr amseroedd heriol hyn.


Continue reading

Coronavirus Update g39 and Warp are closed until further notice. // Diweddaraf am y Coronafeirws g39 / warp Mae g39 a Warp ar gau am gyfnod amhenodol.

In response to increasing concerns about the spread of Covid-19 (coronavirus), and in order to protect the health and wellbeing of staff, visitors and volunteers, g39 has closed in Cardiff until further notice.

We have implemented a homeworking policy and will be following Government advice and recommendations in terms of future working practices. It is our intention to reopen as soon as possible and to offer access to exhibitions, our library and other facilities in due course.

Please check our website and social media channels for updates, and keep safe and healthy in these challenging times.

 

Mewn ymateb i bryderon cynyddol am ledaeniad Covid-19 (coronafeirws), ac er mwyn diogelu iechyd a lles staff, ymwelwyr a gwirfoddolwyr, mae g39 wedi cau ei oriel a’i swyddfeydd yng Nghaerdydd am gyfnod amhenodol.

Rydym wedi cychwyn polisi o weithio o adref a byddwn yn dilyn cyngor ac argymhelliad y Llywodraeth yn nhermau arferion gweithio yn y dyfodol. Ein bwriad yw ailagor gynted ag y bo modd a chynnig mynediad i arddangosfeydd, ein llyfrgell a chyfleusterau eraill maes o law.

Gwiriwch ein gwefan a’r sianelau cyfryngau cymdeithasol i weld yr wybodaeth ddiweddaraf, a chadwch yn ddiogel ac iach yn ystod y cyfnod heriol hwn.

Breakfast Club x RAT TRAP // Clwb Brecwast x RAT TRAP- g39

Have a natter and nibble on some nourishing foods that are commonly consumed at breakfast with RAT TRAP every Saturday morning from 10am. It’s free and (we like to think) fun as we’ve put together some workshoppy activities to keep you entertained and start your weekend off right. 

Breakfast Club: Say something in “International Art Welsh” 

Learn how to say things like: “As momentary forms become transformed through emergent and academic practice, the viewer is left with an epitaph for the limits of our future” BUT IN WELSH. OMG.
Saturday 29th February 2020, 10am-12pm

Breakfast Club: Ecsgwisit Corps

A technique invented by surrealists and perfected by RAT TRAP and friends.
Saturday 7th March 2020, 10am-12pm

Breakfast Club: Cardiff Cuts

Idealistic design for a shithole. Please arrive with a wheelbarrow full of enthusiasm and we’ll supply the collage materials.
Saturday 14th March 2020, 10am-12pm

Breakfast Club: The Life Hacks Verdict 

Can you really learn how to be friends with a furby, fold your laundry properly, make cheese on toast and play the piano while lying in bed with a cup of tea in your lap and only wearing one sock?
Saturday 21st March 2020, 10am-12pm

 

Bob bore Sadwrn o 10yb bydd cyfle i gael tamaid a chlonc dros fwyd brecwast-aidd (Yep, newydd ‘neud gair i fyny). Mae’n rhad ac am ddim ac (rydyn ni’n hoffi meddwl) yn hwyliog dros ben gan ein bod ni wedi llunio llu o weithgareddau i’ch diddanu ac i ddechrau eich penwythnos hefo bang! 

Clwb Brecwast: Dywedwch rywbeth yn “International Art Welsh”

Dysgwch sut i ddweud pethau fel: “As momentary forms become transformed through emergent and academic practice, the viewer is left with an epitaph for the limits of our future” OND YN GYMRAEG. OMG.
Dydd Sadwrn 29ain Mis Chwefror 2020, 10yb-12yp

Clwb Brecwast: Ecsgwisit Corps

Techneg a ddyfeisiwyd gan swrrealwyr ac a berffeithiwyd gan griw RAT TRAP a’u ffrindiau.
Dydd Sadwrn 7fed Mis Mawrth 2020, 10yb-12yp

Clwb Brecwast: Cyts Caerdydd

Dyluniadau delfrydol ar gyfer shithole. Os gwelwch yn dda dewch yn llu gyda berfa yn llawn brwdfrydedd ac os cofiwn deuwn ni â’r deunyddiau collage.
Dydd Sadwrn 14eg Mis Mawrth 2020, 10yb-12yp

Clwb Brecwast: Haciau Bywyd ayyb

A allwn ni wir ddysgu sut i fod yn ffrindiau gyda furby, plygu’ch dillad golchi yn iawn, gwneud caws ar dost a chwarae’r piano i gyd o gynhesrwydd eich gwely? Gyda phaned o de yn eich glin a gwisgo un hosan yn unig?
Dydd Sadwrn 21st Mis Mawrth 2020, 10yb-12yp

Artist Talk: Daniel Trivedy

6 December
Open from 6pm, talk starts at 6:30pm

Recent Eisteddfod Gold Medal winner Daniel Trivedy will talk about his practice and research processes.
‘I am interested in our psychological relationship to each other. What are the origins, ramifications and consequences of these relationships? How are these relationships changing in an increasingly connected world where people have different views of the future? Fundamentally, I am interested in the glue that holds us together but also that which keeps us apart.’

Warp Workshop – Writing Applications

4th December
2pm – 5pm

A seminar on ‘writing applications’ for opportunities. We want to think about structure of information, writing clearly, ambition and confidence, and a little about work examples. There are no perfect answers, and all opportunities are different, but we can all learn something from sharing ideas, approaches and experience.
This event is for artists and curators at any career stage.
Places are limited (20 max). Booking essential.
Booking details coming soon…

Artist Talk: Bryony Gillard

29th November
Open from 6pm, talk starts at 6:30pm

Bryony Gillard will present her multifaceted practice situated between writing, performance, video and exhibition making.
‘…my work attempts to create a space for genealogies of Feminist practice that are allusive, messy and entangled in contemporary concerns.’