Welcome // Croeso


We welcome participation from people irrespective of disability, gender, sexual orientation, marital status, family responsibility, age, race, ethnic origin, nationality (subject to issue of work permit where required), trade union membership and activity, political or religious beliefs. // Rydym yn croesawu cyfanogiad gan bobl waeth beth fo’u hanabledd, rhyw, tueddfryd rhywiol, statws priodasol, cyfrifoldeb teuluol, oedran, hil, tarddiad ethnig, cenedligrwydd (yn ddarostungedig i gael trywdded gwaith pan fo angen), aelodaeth undeb llafur a gweithgarwch, credoau gwleidyddol neu grefyddol.