Soup Group // Grwp Cawl

Join us on a Saturday afternoon for a warming soup, a cuppa and a chance to chat about anything and everything with new and old friends! Anyone welcome!

12pm -2pm // 12yp – 2yp

About Warp

UNITe 2018

Warp supports people in Wales who wish to pursue an artistic practice. We organise activity ranging from peer critique, mentoring and professional development, artist/curator talks, workshops and seminars to trips and social events. Warp also shares information and offers a resource. In these ways Warp provides a critical network for a community within and beyond Wales.

What’s on offer from Warp: 

Warp is open 11am – 5pm Wednesday – Saturday. 

Information: 

Continue reading

Cyfle: Interniaeth Warp

Carwyn Evans, installation shot

Mae g39 wedi cyflogi 18 Intern Warp ers 2008. Mae’r rôl yn hanfodol i gefnogi Rhaglen Datblygu Proffesiynol Warp. Mae’n rhoi ychydig o brofiad i weithwyr celfyddydol proffesiynol ar ddechrau eu gyrfa i weithio gyda sefydliad celfyddydol (boed hynny’n wirfoddol neu’n gyflogedig). Byddant yn cael cyfle i ddatblygu eu sgiliau ymhellach drwy hyfforddiant ac ymgysylltiad uniongyrchol â’r sector. Mae’r rôl yn agored i artistiaid sy’n ymarfer a hefyd i’r rhai sy’n gobeithio adeiladu gyrfa fel gweithiwr proffesiynol celfyddydol. Mae gwybodaeth a dealltwriaeth o gelf gyfoes yn hanfodol.

Cyflog: Cynigir y swydd yn y gyfradd Real Living Wage: £ 18,252 p / a – pro rata ar ddau ddiwrnod yr wythnos (0.4 wte)

Cyfnod Cyflogaeth: Cynigir y swydd fel contract tymor penodol am 6 mis o diwedd mis Medi 2019 i diwedd mis Mawrth 2020.

Dyddiad cau: Dydd Sul 18 Awst 2019 am 11.59pm

Rhaid i’r cais gyrraedd erbyn y dyddiad cau

Cynhelir cyfweliadau ar: Dydd Mercher 11 Medi 2019

I YMGEISIO trwy’r ffurflen ar-lein cliciwch yma  Continue reading

Opportunity: Warp Internship

Carwyn Evans, installation shot

Since 2008 g39 has employed 18 Warp Interns. The role is vital in supporting Warp’s Professional Development Programme. It offers early career arts professionals with some experience with an arts organisation (whether voluntary or employed) a chance to develop their skills further through training and direct engagement with the sector. It is open to visual arts practitioners and those hoping to build a career as an arts professional. Knowledge and understanding of contemporary art are essential.

Salary: The post is offered at The Real Living Wage rate.  £18,252 p/a – pro rata at two days per week (0.4 wte)

Employment Period: The job is offered as a fixed term contract for 6 months from end-September 2019 to end-March 2020

Deadline date for receipt of applications: Sunday 18th August 2019 at 11.59pm

The application must arrive by the deadline

Interviews will take place on: Wednesday 11th September 2019

TO APPLY via the online form click here

We welcome applications from people irrespective of disability, gender, sexual orientation, marital status, family responsibility, age, race, ethnic origin, nationality (subject to issue of work permit where required), trade union membership and activity, political or religious beliefs. 

Please contact us if you want to receive this form/ apply in a different format (eg paper format or large print version) get in touch by email: sam@g39.org or telephone 02920 473633. Also contact us if you have any questions regarding this application process or accessibility at g39 and we will be happy to discuss more suitable alternatives with you.

N.B. Due to the nature of funding current undergraduate students are not eligible to apply for this position.

Cymrodoriaeth g39

Rydym yn falch o gyhoeddi bod ceisiadau’n cael eu gwahodd i fod yn rhan o’r ail garfan o Gymrodoriaeth g39.

Rhaglen 2 flynedd ar gyfer artistiaid, gyda chefnogaeth Rhaglen Artistiaid Freelands.

Blwyddyn 1: Ebrill – Medi 2020

Blwyddyn 2: Dyddiadau i’w cadarnhau

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw: 5 Awst 2019

Menter yw Cymrodoriaeth g39 sy’n meithrin, ehangu ac yn cryfhau grŵp cyfoed o artistiaid dros raglen bum mlynedd. Mae’n ffurfio rhan o Raglen Artistiaid Freelands ochr yn ochr â mentrau cyfwerth a drefnir gan PS2 (Paragon Studios/Project Space) ym Melfast, Oriel Site yn Sheffield, ac Oriel Talbot Rice ym Mhrifysgol Caeredin.

Cyfle

Dyma gyfle datblygu i artistiaid ar ddechrau eu gyrfa gymryd rhan mewn rhaglen o ddatblygiad artistig, gyda chymorth curadurol ac ymarferol gan g39. Ar gyfer pob carfan, bydd pum artist yn cael ei ddewis i gymryd rhan mewn rhaglen 12 mis strwythuredig sy’n cynnwys ymarfer mewn stiwdio a chynnal gwaith ymchwil hunangyfeiriedig yn g39 dros gyfnod o ddwy flynedd.

Bydd y Gymrodoriaeth yn cynnwys cyfres ddwys o weithdai a hyfforddiant, amser cyswllt gyda mentoriaid, artistiaid sy’n ymweld, curaduron a staff g39. Byddwn hefyd yn trefnu siaradwyr gwadd a darlithoedd, sesiynau grŵp ar gyfer cael beirniadaeth gan gyfoedion, diwrnodau cwrdd i ffwrdd, ymweliadau ymchwil, cyfleoedd rhwydweithio o bell a gweithgareddau cymdeithasol. Yn ogystal, bydd Rhaglen Artistiaid Freelands hefyd yn trefnu symposiwm blynyddol ac arddangosfa i bob un a gymerodd ran ar ddiwedd pob carfan ddwy flynedd. Erbyn diwedd y rhaglen, bydd 20 o artistiaid wedi cymryd rhan yng Nghymrodoriaeth g39.

I gael manylion llawn am y cyfle, y meini prawf ac am wybodaeth ar sut i wneud cais, lawrlwythwch a darllenwch yn ofalus y Ddogfen Allgymorth Cymrodoriaeth

g39 Fellowship

We are excited to announce that applications are invited to be part of the 2nd cohort of the g39 Fellowship.

The g39 Fellowship is a 2-year programme at g39 for artists, supported by Freelands Artist Programme.

Year 1: April – September 2020

Year 2: Dates TBC

Deadline for applications: 5 August 2019

 The g39 Fellowship is an initiative that fosters, extends and reinforces a peer group of artists over a five-year programme. It forms part of the Freelands Artist Programme alongside equivalent initiatives organised by PS2 (Paragon Studios/Project Space) in Belfast, Site Gallery in Sheffield and Talbot Rice Gallery at the University of Edinburgh.

 Opportunity

This is an opportunity for early career artists to take part in a programme of artistic development, with curatorial and practical support from g39. For each cohort five artists will be selected to take part in a structured programme of studio practice and self-directed research at g39 over a period of two years.

The Fellowship will comprise an intensive series of workshops and training, contact time with mentors, visiting artists, curators and g39 staff. We’ll also be organising guest speakers and lectures, group peer critique sessions, plus away days, research visits, remote networking and social activity. In addition the Freelands Artist Programme will also organise a symposium annually and an exhibition opportunity at the end of each two-year cohort for all participants. By the end of the programme, twenty artists will have participated in the g39 Fellowship.

For full details of the opportunity, the criteria and for information on how to apply, please download and carefully read the Fellowship Call Out Document

UNIT(e) 2019 call-out

D-pU_uCXkAAQqIL.jpg-large

18 Hydref – 21 Rhagfyr 2019

Dyddiadau cau ar gyfer gwneud cais: 5 Awst 2019

Rydym yn croesawu datganiadau o ddiddordeb gan artistiaid sydd am gymryd rhan yn UNITe 2019.

Rhaglen breswyl mewn stiwdio i artistiaid yw UNITe ar gyfer datblygu creadigol, arbrofi, ymchwil, trafodaethau beirniadol, a mwy.

Rydym am glywed yn benodol gan artistiaid sydd o bosib wedi cael eu darbwyllo rhag cymryd rhan mewn cyfleoedd tebyg yn y gorffennol. Rydym am i’n sefydliad fod yn agored, newid yn gyson a chroesawu pawb. Ar gyfer UNITe eleni, rydym am weld wynebau newydd, cwrdd â phobl newydd a gweld ymarferion newydd. Eleni, byddwn yn ffafrio ceisiadau gan artistiaid sydd heb weithio gyda g39 ar brosiect creadigol o’r blaen.

Gwybodaeth a sut i wneud cais (Cymraeg)

//

18 October – 21 December 2019

Deadlines for application: 5 August 2019

We are inviting expressions of interest from artists who wish to participate in UNITe 2019.

UNITe is an artist studio residency programme for creative development, experimentation, research, critical discussions, and more.

We particularly want to hear from artists who might have felt discouraged from taking part in similar opportunities in the past. We want our organisation to be open, constantly changing, and welcoming to all. For this year’s UNITe we particularly want to bring in new faces, meet new people and see new practices. This year we will favour applications from artists who have not previously worked with g39 on a creative project.

Information & how to apply (English)

 

Preswylfa Llyfrgell Warp: Freya Dooley gyda Sam Hasler // Warp Library Residency Event: Freya Dooley with Sam Hasler

I’ve been thinking of the library as a space for sharing, reference swapping, borrowing, returning, stealing, stumbling across new things, rummaging. I’ve invited Sam Hasler to collaborate in this residency. We’ve been reading books, watching films, watching Youtube videos. Youtube is a library in itself.

We’ve been talking about writing a ‘novel’ together- or more accurately, a novelisation. Novelisations are films translated into novels. The book of the film, not the film of the book. They tend to be pulpy, hurriedly written and cheaply printed. There’s a lot of collectible novelisations of cult films. But there’s also one of ‘The Cable Guy’. Anything can be novelised if there’s a demand for it.

So we’re going to use the Warp Library to write a novelisation. We want to turn the space into a kind of writing studio, to write in a way that feels fast, intense and unnatural: in company, in conversation, editing and being edited. We are going to attempt to translate film into text, intentionally picking awkward material that does not translate simply.

On the 12th July we will be performing a reading-out-loud of these freshly written writes. We don’t know what you should expect yet.

See you there!

////

Dwi wedi bod yn meddwl am y llyfrgell fel gofod i rannu, i gyfnewid cyfeirnodau, benthyg, dychwelyd, dwyn, darganfod pethau newydd, chwilota. Rydw i wedi estyn gwahoddiad i Sam Hasler gydweithio gyda mi ar gyfer y breswylfa. Rydym wedi bod yn darllen llyfrau, gwylio ffilmiau, gwylio fideos YouTube. Mae YouTube yn llyfrgell ynddi’i hun.

Rydym wedi bod yn trafod ysgrifennu nofel gyda’n gilydd- neu i fod yn fanwl gywir, addasiad, cyfieithu ffilm i mewn i lyfr. Llyfr o’r ffilm, nid ffilm o’r llyfr. Mae’r rhain yn tueddu i fod yn bethau sothachlyd, wedi eu hysgrifennu ar frys a’u hargraffu’n rhad. Mae llawer o addasiadau o ffilmiau cwlt yn gasgladwy, ond mae yno hefyd addasiad o “The Cable Guy”. Gall unrhyw beth gael ei addasu i mewn i lyfr os oes galw amdano.

Felly rydym am ddefnyddio Llyfrgell Warp i ysgrifennu addasiad. Rydym eisiau newid y gofod i mewn i stiwdio ysgrifennu, i ysgrifennu mewn ffordd sy’n teimlo’n gyflym, dwys ac annaturiol: mewn cwmni, mewn sgwrs, golygu a chael ein golygu. Rydym am geisio cyfieithu ffilm i mewn i destun, gan ddewis defnydd lletchwith yn bwrpasol, defnydd sydd ddim yn cyfieithu yn syml.

Ar y 12fed o Orffennaf bydden yn perfformio, sef darllen yn uchel, y testunau newydd sbon yma. Does dim syniad gyda ni beth i ddisgwyl.

Welwn ni chi yno!

Llyfrgell WARP Diealog / WARP Library Dialogue

 

WARP Library

g39

Llyfrgell WARP Diealog / WARP Library Dialogue

6 Gorffenaf 2019 // 6th July 2019

12yp – 2yp // 12pm – 2pm

Am ddim. Croeso I bawb. O clwb brecwast. // Free. All welcome. After breakfast club.
Free tickets here.

Ar ddiwedd Mehefin/ dechrau Gorffennaf, bydd tri diwrnod agored gyda chyfle i ddefnyddio’r llyfrgell, awgrymu llyfrau ar gyfer y casgliad, neu gyfle i fusnesa a gweld be ‘di be. Er bod y llyfrgell fel arfer ar agor ar ddyddiadau arddangosfeydd, mae’r diwrnodau agored yma yn gyfle, dros baned, i ddarganfod sut gellir defnyddio’r adnodd.

Ynghyd â’r diwrnod agored ar y 6ed o Orffennaf, bydd cyfres o gyflwyniadau gan artistiaid ynghylch archifau, dad-sefydliadoli, casgliadau, llyfrgelloedd intergelactig a’n llyfrgelloedd coll.

At the end of June / beginning of July, there will be three open days where you can use & peruse the library, recommend books for the collection, or just see what it’s all about. Although the library is usually open during exhibition dates, these open days will be a chance to have a cuppa and ask any questions at all about how you can use the resource!

Alongside the open day on the 6th July, there will also be an hour of artist presentations on, around and about archives, de-institutionalisation, collections, intergalactic libraries, & the libraries we’ve lost.

 

Prosiectau Llyfrgell / Library Residencies May – July 2019

dvd_pirate.jpg

DVD Pirate, Thomas Goddard

g39

Rhiannon Lowe

16 Mai 2019 // 16th May 2019

6yp – 8yp // 6pm – 8pm

Am ddim. Croeso I bawb // Free. All welcome

Ym mis Mai, pan ddof yn ôl i’r llyfrgell yn g39, efallai caf barti bach, fyddai hynny’n iawn? Cerddoriaeth, sŵn, delweddau, dawnsio, diod, nadu, pobl yn marw yn y gornel – y math yna o beth. Byddaf yn clirio ar ôl hynny. Mae’r artist Rhiannon Lowe yn nodi diwedd ei harhosiad yn llyfrgell g39.

In May when I come back to the library at g39, I might have a bit of a party, that be OK? Music, noise, visuals, dancing, drink, caterwauling, people dying in the corner – that sort of thing. I’ll clear up afterwards. Artist Rhiannon Lowe marks the end of her stay in the g39 library.


g39

Thomas Goddard

14 Mehefin 2019 // 14th June 2019

6yp – 8yp // 6pm – 8pm

Am ddim. Croeso I bawb // Free. All welcome

Gall defnyddio llyfrgelloedd ymddangos fel peth rhyfedd yn oed y rhyngrwyd – rydym yn dal gafael arnynt fel cysyniad, er hiraeth, ond hefyd yn gweld gwerth mewn catalogio, casglu a chadw. Cyflwyna’r artist Thomas Goddard ffrwyth ei ymchwil i’r casgliad o ddarluniau symudol o fewn llyfrgell g39.

The use of libraries can seem like an oddity in the age of the internet – we cling to them as a concept, for nostalgia but also see the value in cataloguing, collecting and preserving. Artist Thomas Goddard presents the culmination of his research into the moving image collection within the g39 library.


g39

Freya Dooley

4 Gorffennaf 2019 // 4th July 2019

6yp – 8yp // 6pm – 8pm

Am ddim. Croeso I bawb // Free. All welcome

Rydw i’n gweithio gyda geiriau, darlun byw, sain a pherfformiad. Mae fy ngwaith yn aml yn cyfuno cyfeiriadau at waith llenyddol a’r diwylliant pop i greu monologau, dialogau a thraciau sain dameidiog, yn ogystal â gweithiau hanner ffuglennol ar ffurf hunangofiannau/bywgraffiadau. Mae’r artist Freya Dooley yn cynnal digwyddiad i nodi diwedd ei gwaith ymchwil o fewn llyfrgell g39.

I work with writing, moving image, sound and performance. My work often combines literary and pop culture references to create fragmented monologues, dialogues, soundtracks and auto/biographical semi-fictions. Artist Freya Dooley hosts an event to mark the end of her research within the g39 library.