Warp Away Day – Birmingham

image credit Freya Dooley

We’re planning another Warp away day for the 1st March!

This time we’re going to Birmingham. We will visit artists and curators at East Side Projects, Grand Union, Recent Activity, and A3 project space.

To top it off, our trip will coincide with exhibition openings and events across the Digbeth Area – https://digbethfirstfriday.com/  including the opening of a show of new work by Freya Dooley: https://eastsideprojects.org/…/somewhere-in-the-crowd-ther…/.

And it’s free to travel What more could you ask for?

We’ll be leaving at 10am from g39 on 1st of March and we’ll be leaving around 9pm-ish. 

There are up to 7 places available . E-mail sam@g39.org to request a space.

Eastside Projects’ Extra Special People will be making a return trip in April, so even if you can’t make this one then there could be ways to meet Birmingham based artists.

Cyfle Swydd – Intern Warp: Mawrth – Medi 2019

Mae g39 wedi cyflogi 17 Intern Warp ers 2008. Mae’r rôl yn hanfodol i gefnogi Rhaglen Datblygu Proffesiynol Warp. Mae’n rhoi ychydig o brofiad i weithwyr celfyddydol proffesiynol ar ddechrau eu gyrfa i weithio gyda sefydliad celfyddydol (boed hynny’n wirfoddol neu’n gyflogedig). Byddant yn cael cyfle i ddatblygu eu sgiliau ymhellach drwy hyfforddiant ac ymgysylltiad uniongyrchol â’r sector. Mae’r rôl yn agored i artistiaid sy’n ymarfer a hefyd i’r rhai sy’n gobeithio adeiladu gyrfa fel gweithiwr proffesiynol celfyddydol. Mae gwybodaeth a dealltwriaeth o gelf gyfoes yn hanfodol.

Cyflog: Cynigir y swydd yn y gyfradd Real Living Wage: £ 18,252 p / a – pro rata ar ddau ddiwrnod yr wythnos (0.4 wte)

Cyfnod Cyflogaeth: Cynigir y swydd fel contract tymor penodol am 6 mis o ganol mis Mawrth i ganol mis Medi 2019.

Dyddiad cau: Dydd Mercher 20fed o Chwefror 2019 am 11.59pm

Rhaid i’r cais gyrraedd erbyn y dyddiad cau

Cynhelir cyfweliadau ar: Dydd Mercher 6 Mawrth 2019

I YMGEISIO trwy’r ffurflen ar-lein cliciwch yma  Continue reading

Apply for the Warp Internship: March – September 2019

Since 2008 g39 has employed 17 Warp Interns. The role is vital in supporting Warp’s Professional Development Programme. It offers early career arts professionals with some experience with an arts organisation (whether voluntary or employed) a chance to develop their skills further through training and direct engagement with the sector. It is open to visual arts practitioners and those hoping to build a career as an arts professional. Knowledge and understanding of contemporary art are essential.

Salary: The post is offered at The Real Living Wage rate.  £18,252 p/a – pro rata at two days per week (0.4 wte)

Employment Period: The job is offered as a fixed term contract for 6 months from mid-March to mid-September 2019.

Deadline date for receipt of applications: Wednesday 20th February 2019 at 11.59pm

The application must arrive by the deadline

Interviews will take place on: Wednesday 6th March 2019

TO APPLY via the online form click here

We welcome applications from people irrespective of disability, gender, sexual orientation, marital status, family responsibility, age, race, ethnic origin, nationality (subject to issue of work permit where required), trade union membership and activity, political or religious beliefs. 

Please contact us if you want to receive this form/ apply in a different format (eg paper format or large print version) get in touch by email: cinzia@g39.org or telephone 02920 473633. Also contact us if you have any questions regarding this application process or accessibility at g39 and we will be happy to discuss more suitable alternatives with you.

N.B. Due to the nature of funding current undergraduate students are not eligible to apply for this position.

Volunteer with us! Gwirfoddolwch hefo ni!

Our volunteers are the lovely bunch who dedicate their time, energy and support into helping g39 run like the smooth operator it is.Volunteering within any gallery has several benefits. First and foremost, it’s the most direct way of getting involved with what’s going on in the art scene, in which you can meet other like-minded individuals and are able to gain some valuable insight into how a gallery operates.

We’re a friendly lot at g39 and by getting involved you can gain experience and skills in areas such as exhibition installation, assisting at events, publicity and Library maintenance. We also value you as artists and want you to get as much out of working with us as you can, so if you have any suggestions of what you may like to do with us or certain aspects you want to get to know more about, we’ll do our best to accommodate.

If you would like to volunteer with us please fill in an online registration form here

If you  have any questions please contact the Warp Intern at intern@g39.org

Mae ein gwirfoddolwyr yn griw dymunol iawn sy’n rhoi eu hamser, eu hegni a’u cefnogaeth i helpu rhedeg g39 yn ddidrafferth. Mae sawl mantais i’w cael o wirfoddoli mewn unrhyw oriel. Yn gyntaf, ac yn anad dim, dyma’r ffordd fwyaf uniongyrchol o fod yn rhan o’r hyn sy’n digwydd ym myd celfyddyd, lle gallwch gyfarfod ag unigolion eraill cydnaws a chael mewnwelediad gwerthfawr i’r modd y mae oriel yn gweithio. Mae bod yn rhan o’r hyn sy’n mynd ymlaen, a gwneud i bethau ddigwydd, yn gyffrous ac yn datblygu’r rhwydwaith gynnal sy’n hollbwysig i bawb sy’n gweithio yn y celfyddydau.

Rydym yn griw cyfeillgar yn g39 ac wrth ymuno â ni gallwch ennill profiad a sgiliau mewn meysydd fel gosod arddangosfa, cynorthwyo mewn digwyddiadau, cyhoeddusrwydd a chynnal Llyfrgell. Rydym yn eich gwerthfawrogi fel artistiaid hefyd ac eisiau i chi elwa cymaint ag y gallwch o weithio gyda ni, felly os oes gennych unrhyw awgrymiadau ynghylch beth yr hoffech ei wneud gyda ni, neu agweddau penodol yr hoffech ddod i wybod mwy amdanynt, fe wnawn ein gorau i ateb y gofyn.

Os hoffech wirfoddoli gyda ni, lawrlwythwch y ffurflen a’i dychwelyd wedi ei chwblhau i intern@g39.org   Ffurflen Gwirfoddolwr Newydd

 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau cysylltwch ac Elin drwy ebostio  intern@g39.org

Made in Roath Open

Opening event: g39 Oxford Street, CF24 3DT

Sunday 14th October 5pm

Come along to this year’s Made in Roath Open exhibition, which g39 are delighted to be hosting in the festival’s 10th year.

Celebrate the beginning of this year’s Made in Roath festival at the gallery and vote for your favourite artwork!

If you’d like to submit your work please contact Dai on media@madeinroath.com by Monday 8th of October.

After the event the exhibition is open to visitors on Wednesday 18th October and Thursday 19th October 11am – 5pm.

Cyfle Gwaith – Rheolwr Swyddfa g39

Mae’r rôl Rheolwr Swyddfa hon sydd newydd ei chreu yn gyfle i unigolyn sy’n dymuno datblygu ei brofiad presennol ym maes gweinyddu/rheoli sector y celfyddydau. Bydd y Rheolwr Swyddfa yn gweithio ledled y sefydliad yn datblygu systemau, yn cefnogi’r gwaith o gyflawni gweithgareddau, yn ennill dealltwriaeth, sgiliau a gwybodaeth ac yn adeiladu ar ei wybodaeth a’i rwydweithiau presennol.

Cyflog: £18,200 pro rata (dri diwrnod o’r wythnos / 0.6 swydd gyfwerth ag amser llawn).

Bydd y rôl yn cael ei pheilota rhwng mis Tachwedd 2018 a mis Mehefin 2019, gyda’r nod o wneud y swydd yn barhaol, yn unol â chyllid.

Am y Disgrifiad Swydd llawn, Manyleb y Person a manylion Sut i Wneud Cais lawrlwythwch y wybodaeth lawn yma.

Job Opportunity: g39 Office Manager

This newly created Office Manager role is an ideal opportunity for someone who wishes to develop their experience in arts sector administration / management. The Office Manager will work across the organisation developing systems, supporting delivery of activities, gaining insight, skills and knowledge and building on their existing knowledge and networks.

Salary: £18,200 pro rata (3 days per week / 0.6 FTE)

The job is offered as a fixed term contract for 8 months. The role will be piloted Nov 2018 – June 2019, with the intent to make the position permanent, subject to funding.

For full Job Description, Person Specification and details of How to Apply download the full information here.

Clwb Brecwast Eisteddfod Breakfast Club

Dydd Sadwrn / Saturday 4 Mis Awst / August

10am – 12pm

Cwrdd yn y Bwthyn ar y glaswellt y tu allan i dafarn y Waterguard, Bae Caerdydd (gweler y map isod)

Meet at the Bwthyn on the grass outside the Waterguard pub, Cardiff Bay (see map below)

Wythnos yma bydd Clwb Brecwast yn cael ei gynnal yn yr Eisteddfod. Dewch i gael rwbath bach i fwyta, paned a sgyrsiau cyn treulio’r prynhawn yn mynd o amgylch y maes ar antur fawr!

Peidiwch ag anghofio Carnifal y Môr gyda ffilm gan Megan Broadmeadow a cherddoriaeth Gruff Rhys am 10.30pm y noson honno.

This week Breakfast Club will be based at the Eisteddfod. Come along for some food and cups of tea / coffee, chats and then you can spend the afternoon going to see the what’s on offer in the venues around Cardiff Bay.

Don’t forget Carnifal y Môr with a Megan Broadmeadow screening and music by Gruff Rhys at 10.30pm that evening.

Bakudapan at Breakfast Club

Dydd Sadwrn / Saturday 21 Gorffennaf / July

O / From: 10am

Gan ddechrau yn / Starting at g39

Grŵp astudio sy’n trafod syniadau am fwyd yw Bakudapan. Maen nhw’n credu y gall bwyd fod yn offeryn i siarad am faterion fel gwleidyddiaeth, cymdeithas, rhywedd, economi, athroniaeth, celfyddyd a diwylliant. Bydd y drafodaeth yn parhau trwy daith gerdded i gwrdd â phobl leol eraill y Rhath sydd â diddordeb yn y cyswllt rhwng bwyd a materion cymdeithasol a gwleidyddol.

10am – 12pm brecwast yn g39
12.30pm – 1.30pm cwrdd a sgwrsio â Martin Gower yng Ngharddi Cymunedol Plasnewydd
2pm – diwedd ar Lôn Partridge, Y Rhath, i rannu bwyd gyda Becca Thomas a Clare Charles

Bakudapan is a study group that discuss ideas about food. They believe that food can be an instrument to speak about issues such as politics, social, gender, economy, philosophy, art, and culture. The discussion will continue via a walk to meet other Roath locals who have an interest in the connection between food and social and political issues.

10am – 12pm breakfast at g39
12.30pm – 1.30pm meet & chat with Martin Gower at Plasnewydd Community Gardens
2pm – end at Partridge Lane, Roath, to share food with Becca Thomas and Clare Charles

UNITe 2018

image: MINI GOLF CRAZY MAZE, Aled Simons 2018

Starts 30th June 2018

with

Edita Atmaja, Clare Charles, James Cocks, Lauren Heckler, Helen Malia, Lydia Meehan, Dai Howell & Kate Mercer, Florence Moon, Hannah Morris, Dan Pritchard, Claire Prosser, Aled Simons, Laura Welsman and Ellie Young.

Devised by artists for artists, the UNITe season is a summer programme of artistic experimentation, research, critical discussions, film screenings, socials, lectures, and more.

Taking inspiration from independent art schools, studio groups and peer led activity, g39’s UNITe season transforms the exhibition venue into a busy artist studio complex and hub for creative research, training and collaboration. We invite the public in to witness the often-unseen studio activity of artistic practice and take part in discursive sessions.

Annually the UNITe studio community fosters and supports artists at any career stage. It is a space for artistic practice and its associated research, testing, wrong turns, collaborations, serendipity and discovery. This year fifteen artists were selected from an open call in Wales and the rest of the UK. We were also pleased to extend the offer to artists in Indonesia with support of British Council.

For the artists this is an intense period of supported work and they are asked to shape the peer directed programme, as well as benefit from it. In addition to feedback from the studio community and g39’s audiences we have invited a number of guest contributors to lead studio crits and debates, and discuss criticality. We’re particularly interested in how artists in a studio community can support one another in rigorous critical ways, and will be exploring a range of methods for critiquing artworks constructively in a studio setting to generate stronger, more rigorous approaches.

For the public, the space will be open as usual while events evolve and develop from the artists involved in the programme. They are also invited to attend a series of free public talks from several visiting speakers including Eddie Peake, Helen Nisbet, White Pube, Rory Macbeth and Matthew De Pulford as well as a live broadcast on Resonance FM of The Gleaning, the second in a series of events and artistic responses to James Richard’s Cymru yn Fenis ! Wales in Venice representation at the 2017 Venice Biennale. The Bad Vibes Club, an artistic research project by Matthew de Kersaint Giraudeau working with Sophie Mallett, will look at the act of gleaning as an artistic practice – whether picking out snippets from hours of online videos, or concentrated research into specific archives.

By bringing together g39’s audiences and artists in this way we want to promote an understanding of where visual art comes from. Whatever the context and wherever the situation – the studio, the workshop, the library, the laptop, urban or rural – are all sites of production that are usually kept separate from the sites of presentation.

UNITe 2018 concludes with an open studio event, led by the artists to see what they have been doing and to celebrate well into the final hours of the residency.